Vad blir påföljden vid olovlig körning när man dessutom begått ett brott tidigare?

2021-07-31 i Påföljder
FRÅGA
Min sambo blev dömd för narkotika brott i början av året, ett brott som begicks 2019 men blev uppskjutet av corona. Han fick vilkorlig dom och 100 timmar samhällstjänst som han nu är klar med. Igår blev han tagen för olovlig körning utan körkort, första gången. Han nekade så polisen skickade ett datum för rättegång, troligtvis böter då de inte var i skalan på fängelsestraff sa polisen. Men med tanke på hans tidigare dom kan han hamna i fängelse pga detta då han har 2 års prövotid?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du nämner att din sambo dels dömts för narkotikabrott för cirka två år sedan, dels att han nu är misstänkt för olovlig körning. Din beskrivning aktualiserar frågor om dels fängelse, dels böter.

Brottet olovlig körning beskrivs i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL) 3 §. Där framgår, precis som polisen i ditt fall uppgett, att påföljden endast är böter. Däremot kan fängelse i upp till sex månader dömas ut om brottet är att anse som grovt t.ex. om personen tidigare haft körkort som blivit återkallat eller om brottet skett vanemässigt. Av din beskrivning tolkar jag det dock som att han inte är misstänkt för grov olovlig körning.

Kan fängelse komma i fråga för brottet? Inom straffrätten gäller den s.k. legalitetsprincipen, som kortfattat innebär att vad som är att betrakta som ett brott, och vilken påföljd som får dömas ut, måste anges i lagtext. Eftersom lagtexten i TBL 3 § inte ger stöd för att döma till fängelse för olovlig körning, utan bara böter, kan en domstol inte bestämma påföljden till fängelse för det brottet. Det enda undantaget för att överskrida ett föreskrivet straffmaximum finns i brottsbalken (BrB) 26 kap. 3 §, som inte kommer på tal i detta fall.

Detta innebär alltså att din sambo inte kan dömas till fängelse för olovlig körning, eftersom det är böter som är den föreskrivna påföljden för det brottet. Brottet är helt enkelt inte så pass allvarligt att det motiverar att man föreskriver en så ingripande och svår påföljd som fängelse för det. Det spelar då ingen roll att återfall i brottslighet annars kan utgöra ett skäl för fängelse enligt BrB 30 kap. 4 §.

Vad kan påföljden i detta fall tänkas bli om din sambo blir dömd för brottet? Påföljdsbestämningen sker utifrån BrB 29 och 30 kap. Utgångspunkten är (förutom straffskalan för de enskilda brotten) enligt BrB 29 kap. 1 § det s.k. "straffvärdet" som kort sagt bestäms utifrån gärningens grad av skadlighet/farlighet och graden av skuld eller antisocialitet (t.ex. onda avsikter) som gärningsmannen visat upp genom gärningen. Som sagt är det böter som döms ut för olovlig körning, närmare bestämt dagsböter vilket framgår av BrB 25 kap. 1 §.

Hur bestäms då bötesbeloppet i praktiken? Hur många dagsböter som döms ut bestäms som sagt utifrån straffvärdet, medan storleken på varje dagsbot bestäms utifrån den tilltalades inkomst, förmögenhet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Det framgår av BrB 25 kap. 2 §.

Det minsta antalet dagsböter som kan dömas ut är 30 stycken, och det högsta är 150 stycken. Beloppet för varje dagsbot bestäms till minst 50 kr och som mest 1000 kr. Det minsta bötesbeloppet som får dömas ut i form av dagsböter är 750 kr. Allt detta följer av BrB 25 kap. 2 §.

Vid beräkningen av dagsbotsbeloppet (dvs. det som kan bli minst 50 och högst 1000 kr) utgår domstolarna enligt praxis från Riksåklagarens riktlinjer (2007:2) för beräkning av dagsbotsbelopp.

I detta fall framgår inget närmare av hur omständigheterna sett ut i samband med att din sambo blev misstänkt för olovlig körning. Allmänt kan då sägas att straffvärdet (och därmed antalet dagsböter) brukar bestämmas till ganska nära minimum, dvs. förmodligen runt 30 dagsböter eller strax däröver i detta fall. Hur stor varje dagsbot blir beror är svårt för mig att säga eftersom jag inte har någon information om er bådas och din sambos ekonomi ser ut, men allmänt kan sägas att man (enligt riktlinjerna) utgår från främst följande kriterier:

- Dagsboten bestäms utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst (inkl. bidrag och annan ersättning) vid tidpunkten när dagsboten ska bestämmas.

- Dagsboten sätts till en tusendel (1/1000) av beloppet som räknas ut. Sedan minskas beloppet på dagsboten med 50 kr med hänsyn till skatt.

- Om din sambo har en egen förmögenhet (efter avdrag för skulder) som överstiger 1,5 miljoner kr ökas dagsboten med 50 kr. Ett ytterligare tillägg på 50 kr görs för varje 500 000-tal kr.

Ett exempel: Vi utgår enligt ovan från att din sambo får 30 dagsböter om han döms. Vi utgår även från att hans årsinkomst är 300 000 kr och att han inte har tillgångar på över 1,5 miljoner. Dagsboten lär då bli: 300 000 / 1000 = 300.

300 – 50 = 250.

Med varje dagsbot på 250 kr lär då det totala bötesbeloppet bli: 30 x 250 = 7500 kr.

Hoppas du fått lite mer klarhet i situationen, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1573)
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?
2021-08-31 Kan man bli av med körkortet om man gör sig skyldig till stöld?

Alla besvarade frågor (95664)