Vad betyder likgiltighetsuppsåt och vad kan straffet bli vid ekobrott?

2021-03-22 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Vad betyder det när en åklagare säger att den tilltalade haft likgiltighetsuppsåt t ex vid ekobrott? Kan den tilltalade dömas även om hen har erhållit 0 kr och vad kan ett straff rimligen bli?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad som menas med likgiltighetsuppsåt samt vad straffet kan bli vid ett ekobrott.

Eftersom din fråga är av straffrättslig karaktär aktualiseras brottsbalken (BrB)

Likgiltighetsuppsåt innebär likgiltighet inför risken för en viss effekt
Huvudregeln är att en gärningsman måste ha uppsåt till en handling för att begå brott (1 kap. 2 § BrB). Detta innebär att det ska ha funnits någon typ av vilja att utföra handlingen. Det finns tre former av uppsåt i svensk rätt: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.

Likgiltighetsuppsåt beskrivs enligt Högsta domstolen som den lägsta formen av uppsåt (NJA 2004 s 176). Likgiltighetsuppsåt innebär att gärningsmannen är medveten om att det finns en risk för att dennes handlande kommer att orsaka en viss effekt, men gärningsmannen ser inte de eventuella effekterna som skäl för att avstå̊ från gärningen. Gärningsmannen har alltså misstanke om att en viss effekt kan inträffa till följd av gärningen, men förhåller sig likgiltig inför denna risk.

Varje enskilt ekobrott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara
Ekobrott är ett samlingsbegrepp för många olika brottstyper som handlar om ekonomi. Det kan vara fråga om brott i företag och brott där staten luras på pengar.

Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper.

Vad innebär detta för dig
Jag kan tyvärr inte svara på om den tilltalade riskerar att bli dömd eller hur långt ett eventuellt straff kan bli. Detta beror på att jag saknar kännedom, dels om vilket brott den tilltalade står åtalad för, dels om andra relevanta omständigheter som spelar roll vid straffmätning. Om du vet vilket brott den tilltalade står åtalad för kan du ta reda på vad straffskalan är och alltså gränserna som straffet måste hålla sig inom. I aktuell straffbestämmelse kan du också läsa vad som utgör en otillåten gärning. Detta kan möjligtvis ge dig ledning i frågan om det är möjligt för den tilltalade att bli dömd även om hen inte erhållit några pengar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96379)