FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder26/05/2024

Vad avgör vilket straff jag får om jag har begått stöld?

Är 16 och stal från butik för lite över 2000 kr. Kan jag få fängelse, eller är böter det enda? Är det möjligt att få strafföreläggande? Hur mycket böter kan jag få? Jag erkände allt direkt och var mycket medgörlig, om det spelar roll.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Inledande ord.

Till att börja med vill jag säga att det är omöjligt att svara på exakt vilken påföljd, vilket straff, som du kan tänkas få. Sådana bedömningar bygger på många olika omständigheter utöver endast värdet. Däremot kan jag ge dig en bild av vilka faktorer som spelar roll vid straffmätningen. Allra sist kommer jag även ge dig en ungefärlig uppskattning på vad du i ditt fall kan förvänta dig.


Vilka faktorer påverkar vilket straff man kan få?

När påföljden, det vill säga straffet, ska bestämmas så gör man vad som heter en straffmätning. Det första steget är att ta reda på vilket brott som har begåtts och vilken straffskala som gäller. I ditt fall rör det sig om stöld i brottsbalkens 8 kap. 1 § av normalgraden. Detta eftersom gränsen mellan ringa och normalgraden går ungefär vid 1 250kr (se rättsfallet NJA 2019 s. 951). Straffskalan för stöld är fängelse i högst 2 år. Då inget minimum stadgas gäller den allmänna regeln om 14 dagar fängelse enligt 26 kap. 1 §. Så straffskalan är alltså 14 dagar till 2 års fängelse.

Efter att straffskalan är bestämd så görs en straffvärdering enligt 29 kap. 1 §. Normalt sett kan sägas att man börjar vid botten av straffskalan och lägger till hårdare straff om det finns omständigheter som talar för det. Straffvärderingen är en lång bedömning där väldigt mycket beaktas. Bland annat beaktas den skada som här skett, den kränkning av brottsoffret som det innebär, vilken fara för andra gärningen har utgjort, vilket motiv du har haft samt vilken avsikt och vilken grad av medvetenhet, uppsåt, gärningen har utförts med.

Därefter kollar man om några försvårande omständigheter finns, det vill säga saker som talar för ett längre straff, enligt 29 kap. 2 §. Dessa kan bland annat vara att man utnyttjat någon i en förtroende ställning, att brottet skedde som ett led i organiserad brottslighet, med mera. Det finns även förmildrande omständigheter i 29 kap. 3 §. Exempel på dessa är om gärningsmannen agerade på grund av en stark medmänsklig känsla, alltså utförde brottet i syfte att skydda någon, eller om brottet föranledes av någon annans kränkande beteende.

Slutligen beaktar man även om gärningsmannen är dömd sedan tidigare (29 kap. 4 §), om den tilltalade frivilligt angav sig (29 kap. 5 §), om den tilltalade själv skadades vid brottet (29 kap. 5 §), om den tilltalade är under 21 års ålder (29 kap. 7 §), och mycket annat.


När kan fängelse delas ut?

För att döma någon under 18 år till fängelse krävs synnerliga skäl enligt 30 kap. 5 §. Detta är alltså mycket ovanligt och sker endast vid mycket allvarliga brott. Dessutom finns den en allmän huvudregel att man inte får fängelse om straffvärdet inte uppgår till mer än 1 års fängelse. Får man exempelvis ett straffvärde på 9 månaders fängelse blir det som huvudregel därmed istället villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Valet mellan villkorlig dom och skyddstillsyn görs med beaktande av om personen kan antas fortsätta begå brott i framtiden. Om rätten kommer fram till att det finns anledning att tro att du fortsatt kommer begå brott får du skyddstillsyn, annars villkorlig dom (se 30 kap. 7 & 9 §§).

Villkorlig dom kombineras alltid med böter enligt 30 kap. 8 §. Skyddstillsyn görs dock inte det som huvudregel, men det kan ändå ske med stöd av 30 kap. 10 §. Det är dock inte så värst vanligt. Båda domarna kan också kombineras med samhällstjänst.


Hur blir det då i ditt fall?

Som du ser är det otroligt mycket som påverkar vilket straff som utdelas och jag kan omöjligen ge dig ett svar på vad du kan tänkas få. Däremot kan jag ge dig en liten kort bild av det hela.

Du säger att du är 16 år, och jag antar att du är ostraffad sedan tidigare. Stölden var om cirka 2 000kr. Eftersom du är så ung och stölden var på en någorlunda liten summa så kommer du inte att få fängelse. Troligtvis kommer du istället dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn. Valet däremellan beror på om rätten tror att du kommer fortsätta att begå brott. Oavsett så finns det en rimlig chans att du får ett par timmar samhällstjänst i kombination med brottet, och det finns även en risk för böter om du får villkorlig dom. Att du var medgörlig kommer spela dig gi händerna eftersom det sänker straffvärdet. Du behöver i alla fall inte oroa dig för att få sitta inne.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo