FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/12/2021

Vad är straffet för en 15 åring som låser in en 10 åring'?

Vad är straffet för en 15 åring som låser in en 10 åring.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Initialt vill jag poängtera att allt inom juridiken är beroende av omständigheter. Eftersom din fråga helt och hållet saknar en beskrivning av de omständigheter som förelegat skall detta svar inte tolkas på annat sätt än som en väldigt gemen beskrivning av läget. Jag förutsätter för resonemangets skull att det inte funnits några förmildrande omständigheter, samt att 15-åringen verkligen avsett att låsa in 10-åringen. Jag förutsätter vidare att det inte funnits något legitimt skäl att låsa in 10-åringen, utan att 15-åringen agerade med illvilja.

I brottsbalken (BrB) 1 kap. 6§ står det att den som är under 15 år inte kan dömas till påföljd. Genom tolkning e contrario kan vi således utläsa att den som är 15 år eller äldre är straffmyndig, och därav kan dömas till påföljd. De påföljder (vanligtvis benämnt som straff) som finns är enligt BrB 1 kap. 3§ fängelse, böter, villkorlig dom, skyddstillsyn och särskild vård.

Nästa fråga är vilken brottsrubricering som hade kunnat vara aktuell i detta fallet. Eftersom 15-åringen spärrat in 10-åringen mot dennes vilja aktualiseras brottet olaga frihetsberövande (Brb 4 kap. 2§). Med tanke på gärningsmannens låga ålder samt att du inte nämnt några omständigheter som tyder på ett alltför dramatiskt händelseförlopp hade domstolen förmodligen, ifall densamma hade bedömt att brott förelåg, siktat in sig på 4 kap. 2§ 2st, vilket är för samma brott fast i mindre grova fall. Rättsföljden är enligt samma lagrum böter eller fängelse i högst 2 år.

Straffrabatt

Enligt BrB 29 kap. 7§ ska domstolen ifall gärningsmannen är under 21 år särskilt beakta densammas låga ålder. Domstolen dömer i sådana fall ut mildare straff. Enligt praxis döms en 15-åring till ⅕ av straffet, varpå densammas maxstraff hade varit strax under 5 månader i fängelse.

Sammanfattning

Jag kan inte ge dig ett klart råd i frågan eftersom din fråga inte beskrivet omständigheterna i frågan. Vad jag kan bedöma är det alltså möjligt att 15-åringen inte får något straff alls, beroende på omständigheterna i frågan. Om omständigheterna gjorde att ett brott faktiskt begåtts är maxstraffet strax under 5 månader i fängelse, även om böter är ett mer troligt alternativ. Om du eller någon i din närhet råkat ut för ett brott råder jag dig/ er att höra av er till polisen för att upprätta en anmälan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Alexander VallgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo