Vad är skillnaden vid bodelning mellan sambor och makar?

2020-03-07 i Bodelning
FRÅGA
Vad är skillnaden om man är gift eller sambos gällande fördelningen på bostad,möbel,bilar osv när man ska flytta isär från varandra, alltså skilja sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambor

När ett samboförhållande upphör så ska samboegendomen fördelas mellan dem genom en så kallad bodelning (8 § sambolagen). Bodelning innebär att man delar upp all egendom som man har gemensamt och även enskilt för att veta vad varje sambo har rätt till. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Har en av samborna till exempel köpt en bostad i syfte att båda samborna ska bo i den, då blir det samboegendom. Har personen i fråga däremot köpt bostaden i syfte att han/hon själv ska bo i den, och den andra sambon senare flyttar in när samboförhållandet inleds, är detta inte att anse som samboegendom och kommer därmed inte ingå i en bodelning.

Bohag är till exempel:

Möbler

Hushållsmaskiner

Och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen).

Alltså är bostad och bohag som skaffats i syfte att båda samborna ska bruka den att anse som samboegendom och ska delas lika på vid en bodelning (8 § sambolagen). Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensam bostad och bohag (7 § sambolagen).

I begreppen bostad och bohag som utgör samboegendom ingår inte bil. En bil är varken bostad eller bohag och utgör därmed inte samboegendom. En bil kommer därför tillfalla sambon som äger den och inte delas lika på. Det kan däremot föreligga så kallad dold samäganderätt över bilen enligt Högsta domstolens rättspraxis. Detta innebär att en sambo vid separation kan hävda sin rätt till egendomen, i detta fall bilen, trots att den andra sambon står som ägare till den. Det finns tre kriterier som måste vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga:

1. Egendomen ska ha köpts i den ena sambons namn, men för bådas gemensamma bruk.

2. Den dolde ägaren ska ha tillskjutit ekonomiskt som möjliggjort eller underlättat köpet. Vid köp av bohag eller andra lösa saker, såsom bil, kan det räcka med att den andra sambon betalar andra gemensamma utgifter.

3. Sambon som står som ägare till egendomen ska ha insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet. Båda samborna ska ha förutsatt att egendomen ska samägas.

Är kriterierna uppfyllda föreligger det dold samäganderätt. Då har båda samborna, oavsett vem som står som ägare för egendomen, rätt till den.

Det är viktigt att ha i åtanke att sambolagen är dispositiv, man kan alltså avtala bort reglerna i den. Samborna kan därför själva bestämma hur de vill fördela sin egendom. Det som delas lika när ett samboförhållande upphör enligt sambolagen är alltså samboegendomen, dvs. bostad och bohag, som anskaffats för gemensamt bruk. Allt annat anses tillhöra den sambo som köpt egendomen i syfte att använda det själv.

Makar

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Alltså är allt som inte är enskild egendom att anse som giftorättsgods och ska då ingå i bodelningen.

Enskild egendom är

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtare ska vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. (7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken).

Är egendomen uppräknad på den listan anses den som enskild och ska inte delas lika på vid en separation. Första punkten i listan anger att enskild egendom är sådan egendom som genom äktenskapsförord är att anse som enskild. Detta innebär att makar, eller blivande makar, kan skriva ett äktenskapsförord för att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom (7 kapitlet 3 § äktenskapsbalken). Följden av detta blir att egendomen inte ingår i bodelningen. Egendom som har gjorts till enskild genom ett sådant äktenskapsförord kan dock ingå i bodelningen ändå om makarna kommer överens om det vid bodelningen. Har makarna kommit överens om detta ska det därmed ses som giftorättsgods (10 kapitlet 4 § äktenskapsbalken).

Vid bodelning får varje make även undanta kläder och andra föremål som är endast för makens personliga bruk (10 kapitlet 2 § äktenskapsbalken). Rent personliga ting, såsom kläder till exempel ska därmed inte ingå i bodelningen. Det får varje make ha för sig.

För makar ska i princip allt ses som giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen, om det inte utgör enskild egendom eller privata ting såsom kläder och liknande.

Sammanfattningsvis skiljer det sig en hel del mellan sambor och makar. Enda sättet för egendom att ingå i bodelning för sambor är om den skaffats för gemensam användning. För makar ingår i princip allt i en bodelning, förutom sådant som är enskild egendom eller föreskrivs vara det genom äktenskapsförord.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2630)
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?

Alla besvarade frågor (84259)