Vad är det för skillnad mellan äkenskapsförord och testamente?

2019-09-30 i Testamente
FRÅGA
Hej,Fråga1När min pappa gifte om sig skrevs det ett äktenskapsförord där det står att all hans egendom som han förvärvat och därefter förvärvar liksom avkastning därav skall räknas som hans enskilda egendom och hans nya fru skall inte äga giftorätt på den.Detta skrevs i april 2000, sen finns det ett tillägg till äktenskapsförordet som är skrivet i april 2016 där det står att all egendom som var och en nu äger och i framtiden kommer att förvärva och erhålla genom arv jämte avkastning och substitut därav, skall vara var och ens enskilda egendom, vari den andre maken ej äga giftorätt.Nu när min pappa gått bort dyker det upp ett testamente som är bevittnat av två vittnen men endast daterat med årtal (2016) där han har testamenterat till sin fru och ber oss barn att inte kräva ut vår laglott.Vad är det som gäller? Är det testamentet eller äktenskapsförordet?Fråga 2Min bror köpte huset som vår pappa bor i och ett köpeavtal där det står att en revers om 250 000 är betalning är också upptaget i bouppteckningen. Vad betyder det? Har min bror en skuld till dödsboet eller ska den skulden skrivas av nu?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fråga 1

Ett äktenskapsförord och ett testamente reglerar två olika rättsliga förhållanden. De kan därför båda vara giltiga samtidigt.

Äktenskapsförordet reglerar makarnas egendom vid bodelning

Äktenskapsförordet reglerar hur makarnas egendom ska fördelas när äktenskapet upphör. Det sker genom bodelning. I bodelningen ingår allt giftorättsgods (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är allt som en make äger förutom egendom som maken fått genom gåva eller testamente med förbehållet att det ska vara enskild egendom. Till giftorättsgods hör inte heller det som i äktenskapsförord kvalificerats som enskild egendom (7 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken).

Vid äktenskapets upphörande räknas allt giftorättsgods samman och fördelas lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Äktenskapsförordet reglerar alltså vad makarna får för egendom vid äktenskapets upphörande.

För att vara giltigt behöver äktenskapsförordet vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna. Det ska dessutom registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Har något av dessa krav inte uppfyllts är det ogiltigt. Finns inget giltigt äktenskapsförord sedan tidigare gäller att egendomen behåller sin karaktär av giftorättsgods. Det fördelas då lika mellan makarna vid en bodelning.

Ett tillägg till testamente behöver uppfylla samma formkrav som ett vanligt testamente.

Testamentet reglerar vem som ärver vad efter en avliden person

När en person avlider ärver enligt lagen i första hand dennes barn. Om det inte finns några barn ärver dennes barnbarn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Finns inga barn eller barnbarn ärver föräldrarna (2 kap. 2 § ärvdabalken). Dessa ärver allt och finns flera delar de lika.

Ett testamente ändrar den lagstadgade fördelningen av kvarlåtenskapen. Istället för att allt går till t.ex. barnen kan viss egendom testamenteras till någon annan valfri person eller organisation.

Allt får dock inte testamenteras bort. Har en person lagstadgade arvingar (i första hand barn) får denne bara testamentera bort hälften av sin egendom. Den andra hälften har barnen rätt att få. Det kallas laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken).

För att de lagstadgade arvingarna ska få ut sin rätt behöver de påkalla jämkning i testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Det görs genom att informera den som annars ärvt om sitt anspråk. Görs inte det fördelas kvarlåtenskapen enligt testamentet. När din pappa ber er att inte utkräva er laglott menar han alltså detta.

För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara skriftligt, undertecknas och bevittnas av två samtidigt närvarande personer. Vittnena ska veta att det rör sig om ett testamente men behöver inte veta mer exakt vad som står i det (10 kap. 1 § ärvdabalken). Det står i lagen att vittnena bör anteckna tiden för bevittnandet (10 kap. 2 § ärvdabalken). Det är dock inget krav för testamentets giltighet.

Det får konsekvensen att om äktenskapsförordet och testamentet möter de krav som finns i lagen så är båda giltiga och gäller samtidigt. Nu när din pappa gått bort upphör äktenskapet och han och hans frus egendom ska fördelas mellan dem. Är tillägget till äktenskapsförordet (från 2016) giltigt behåller det sin egendom (eftersom allt är enskild egendom). Är det inte giltigt ska det bortses från. Då finns det vanliga äktenskapsförord som din pappa upprättat tidigare (från 2000). Är det giltigt behåller han sin egendom och får även hälften av hans frus. Detta kan ses som orättvist och det finns möjligheter för hans fru att i det fallet angripa själva fördelningen av hennes egendom. Skulle inte det äktenskapsförordet vara giltigt delas all egendom lika mellan dem eftersom den då kvalificeras som giftorättsgods.

Det din far får ut från bodelningen utgör hans kvarlåtenskap. Eftersom han gått bort ska det ärvas av någon. Han har upprättat ett testamente och om det är giltigt ska kvarlåtenskapen fördelas enligt det. Vad jag förstår av din fråga får hans fru allting. Här har ni barn en möjlighet att hos henne begära jämkning och därigenom få ut er laglott – dvs. hälften av egendomen. Den hälften ska sedan fördelas lika mellan din pappas alla barn. Er pappa har bett er att inte påkalla jämkning och låta hans fru få ärva allt. Valet är dock ert.

Fråga 2

En revers (eller skuldebrev) är en skuld som regleras av skuldebrevslagen. Är det i reversen inte bestämt när skulden ska betalas så ska den betalas på anfordran (5 § skuldebrevslagen).

Om personen som har reversen går bort, i ditt fall eran pappa, övergår reversen till dödsboet. Det blir en tillgång som ska tas upp i bouppteckningen. Det betyder att din bror har en skuld till dödsboet. Den ska betalas antingen enligt vad som i den står eller när dödsboet begär det. Skulden ska inte skrivas av.

En revers preskriberas tio år efter dess tillkomst om inte den avbrutits innan dess (2 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden kan avbrytas genom delar ett krav på betalning framförs eller att den som är skyldig pengar erkänner skulden (5 § preskriptionslagen).

Det får konsekvensen om det inte gått mer än tio år sedan reversens tillkomst så gäller den. Din bror har då en skuld gentemot dödsboet. Den ska antingen betalas enligt vad som står i reversen eller när dödsboet så begär.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll