FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder04/06/2022

Väcks åtal då man begått ringa stöld?

Hej, Om man är misstänkt för ringa stöld, vad blir straffet då? I detta fall så gäller det i en matbutik där den misstänkta personen skulle använda en själv scanning vid kassan och glömde scanna en vara. Väcks åtal då och det blir rättegång eller vad händer?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ringa stöld

Ringa stöld regleras i 8 kap. 2 § Brottsbalken (BrB). Av paragrafen framgår det att straffskalan är böter till fängelse i högst sex månader. I de allra flesta fall av ringa stöld döms man till böter. Händelseförloppet du beskriver i frågan är typiskt ett sådant fall som bör utmynna i böter.

Kommer åtal att väckas?

Det är inte säkert att åtal väcks. Huvudregeln är att åklagaren kan väcka åtal för alla brott som hör under allmänt åtal, däribland ringa stöld, 20 kap. 2 § och 20 kap. 3 § Rättegångsbalken (RB). Åklagaren kan dock besluta om så kallad åtalsunderlåtelse, bland annat i fall då påföljden förväntas stanna vid böter, 20 kap. 7 § RB. Detta förutsätter att inget annat väsentligt samhällsintresse åsidosätts. Åtalsunderlåtelse är relativt vanligt vid mindre brott där gärningsmannen är en förstagångsförbrytare, då man anser att det inte behövs något straff för att hålla personen borta från framtida brottslighet.

Ytterligare ett alternativ är att åklagaren utfärdar ett strafföreläggande, 48 kap. 1 § RB. En förutsättning för detta är dock att gärningsmannen erkänner brottet. Efter det skickas en blankett hem till personen där man godkänner sitt straff (förmodligen böter i detta fall), 48 kap. 2 § RB och 48 kap. 9 § RB. Ett strafföreläggande har i övrigt samma verkan som en dom, med skillnaden att man slipper en rättegång. 

Sammanfattning

Det mest troliga straffet i detta fall är böter, vilket föranleder tre valmöjligheter för åklagaren - att väcka åtal, besluta om åtalsunderlåtelse, eller utfärda ett strafföreläggande. Den misstänkte kan välja att erkänna brottet om denne vet med sig att den har begått det med uppsåt och därmed betala sina böter och slippa en rättegång. Anser personen sig inte vara skyldig ska denne självklart låta saken prövas i domstol eller hoppas på att åklagaren inte väcker åtal, men utfallet av den saken kan man dessvärre inte påverka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Julia WahlgrenRådgivare