Utgör värdeökning av fastighet pga investering av arv förkovran

3 kap 4 § ÄB förkovran

Förutsättningar: Make har utfärdat testamente avseende fastighet/bostadsrätt med fri förfoganderätt för efterlevande maka (som har noll tillgångar) där hans särkullbarn fått ut sin laglott direkt och resterande som efterarv med kvotdel. Inga gemensamma barn.

Frågor: Om makan investerar i den fasta egendomen med pengar som denne fått i arv av sina föräldrar (efter makens död), hur beräknar man förkovrans"delen"? Är det någon skillnad på vilken typ av fast egendom det är? Kan man lösa ut särkullsbarnens efterarv i förskott? Hur?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du hur förkovran beräknas när efterlevande maka investerat i egendom med pengar som den fått i arv från sina föräldrar och ifall man kan lösa ut särkullsbarns efterarv i förskott.

Rättsregler

Du har helt rätt i att det är 3 kap. 4§ Ärvdabalk det handlar om. Bestämmelsen stadgar att eventuell förkovran skall tilläggas den efterlevandes arvingar, såvitt visas att egendom till motsvarande värde tillfallit den efterlevande i bl.a. arv eller testamente.

När man beräknar förkovran så räknar man på den del av värdeökningen av boet i sin helhet som beror på arvet. Om arvet skulle vara värt 100 000 kr men boet i sin helhet endast ökat i värde med 30 000 kr så utgör förkovran endast den del som överstiger boets värde vid det första dödsfallet, dvs 30 000 kr.

Praxis

Det som är huvudproblemet i frågan är vad som gäller ifall förkovran skulle investeras i fast egendom. Det finns ett liknande fall som utspelade sig i Svea hovrätt mår nr T5290-06. I det målet konstaterade hovrätten att värdehöjande ombyggnationer som skett på en fastighet som influtit efter den först avlidna maken genom förvärvsarbete, ska räknas som förkovran och tillfalla den sist avlidens arvingar.

I fallet rörde det sig om förvärvsarbete men enligt min bedömning skulle utgången blivit densamma ifall det skulle rört arv då det jämställt med förvärvsarbete utgör förutsättning för förkovran. Enligt tidigare rättspraxis har domstolen slagit fast att bevisbördan på att det rör sig om förkovran ligger på den efterlevande makens arvingar. (se t.ex. NJA 1978 s. 712). Beviskravet lär inte vara högt då det i Svea hovrätt sades att förkovran som skett genom förvärvsarbete gäller beviskravet "må antagas" vilket inte är särskilt strängt.

Vad gäller annan egendom än fast egendom så ser jag inte någon annorlunda bedömning då det i 3 kap. 4§ Ärvdabalken nämner "egendom" generellt.

Förskott på efterarv

Slutligen vad som gäller vid förskott på efterarv så finns det inte någon laglig rättighet till det. Om båda parter är överens kan det alltid ske frivilligt genom t.ex. gåva som kan ses som förskott på arv. Mitt tips är då att kontakta en jurist som ordnar upp det på ett korrekt sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Richard FiskesundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000