Utförande av tjänst.

FRÅGA
Hej ,Jag har lämnat in min bil och kommit överens om att göra en felsökning som enligt verkstan ska kosta max 3000 . Vi skulle sedan få möjlighet att avgöra om reparationen var värd att utföras. Nu ringer de och säger att bilen är lagad . Några kablar utbytta , ett glapp samt ett nytt relä . Jag har inte fått någon räkning än , men jag funderar på hur jag ska göra om summan blir betydligt mer än 3000 ....Är jag skyldig att betala oavsett vad det kommer att kosta ? Han sa i och för sej att ; om vi dyker på någon trasig kabel under felsökningen så byter vi ju den ...!Oklart är dock om det då ska kosta mer än den summan han angivit. Undrar vad som gäller rent juridiskt .Med vänlig hälsning, Ingalill
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om tjänster.

När det gäller affärsförhållanden/relationer om att en näringsidkare ska utföra tjänster för en konsument så finns det ett specifikt regelverk för detta, nämligen konsumenttjänstlagen. Med detta blir inte konsumentköplagen tillämplig vilket många tror (1§ konsumenttjänstlagen).

Lagen definierar en tjänst som när en näringsidkare utför t.ex. reperationer på både fast och lös egendom samt förvaring av lös egendom. Lagen är inte tillämplig på saker som ska tillverkas, monteras eller avhjälpande eller om tjänsten avser något som har med levande djur att göra (1&2§§ konsumenttjänstlagen).

Liksom konsumentköplagen är avtalsvillkor i konsumentens nackdel utan verkan (3§ konsumenttjänstlagen).

Priset.

Priset för att utföra en tjänst är den som konsumenten och näringsidkaren avtalat om. Om inget pris har avtalats om så ska konsumenten betala vad som är skäligt (36§ konsumenttjänstlagen). Vad som anses vara skäligt är ofta svårt att avgöra. Mätstockar för att avgöra vad som är "skäligt" är t.ex. jämförelser med vad andra näringsidkare skulle utföra samma arbete för. Dock måste man även kompensera skälighetsbedömningen med tjänstens art, omfattning och tid i vilket en individuell bedömning får göras från fall till fall.

Har dock näringsidkaren lämnat ett anbud om pris så ska denna gälla. Undantagen är att priset får ha en differens om 15% från det anbudet näringsidkaren givit (36§ 2st konsumenttjänstlagen). Om dock annan prisdifferens har avtalats om ska denna gälla till den gräns att det inte är oskäligt för konsumenten.

Vidare har näringsidkaren rätt att ta betalt för tilläggsarbeten (38§ konsumenttjänstlagen). Detta innebär att om näringsidkaren utfört tilläggsarbeten enl. 8§ konsumenttjänstlagen (arbete utöver avtalet) så har näringsidkaren rätt att få ersättning därefter. (se nedan stycke).

Tilläggsarbeten.

I viss mån så har näringsidkaren rätt att utföra arbete utöver avtalet och även fakturera därefter (8§ och 38§ konsumenttjänstlagen). menar att om näringsidkaren med arbetets gång upptäcker t.ex. ett nytt problem under en pågående reperation så ska näringsidkaren, innan denne åtgärdar problemet, rådfråga konsumenten om denne vill ha även det nya problemet åtgärdat.

Näringsidkaren får dock utgöra åtgärden utan konsumentens samtycke om prisdifferensen är obetydlig i relation med ordinarie avtalar pris eller om det finns särskilda/starka skäl för att anta att konsumenten hade samtyckt till åtgärderna. Vad som anses med "obetydlig prisdifferens" och "särskilda skäl" varierar beroende på tjänsten. Normalt sett så uppkommer situationer där näringsidkaren p.g.a. dennes fackmässiga utförande anser att denne inte kan lämna åtgärden åt sidan t.ex. byta av batteri i telefon när endast skärmen är trasig. Det är sådana situationer som avses i förarbetena till lagen. Vidare varierar näringsidkarens möjligheter till tilläggsarbete beroende på om avtalet avser specifik åtgärd eller endast önskat resultat på varan (8§ 2st 1&2 punkten konsumenttjänstlagen).

Om åtgärden dock behövs för att konsumentens vara inte ska lida skada så har näringsidkaren ytterliga befogenhet att åtgärda skadan. T.ex. byta av vattenledningar i hus om näringsidkaren fruktar imminent vattenskada (8§ 3st konsumenttjänstlagen).

I alla situationer ska dock näringsidkaren som sagt rådfråga konsumenten om läget inte är akut.

Svar.

Svaret beror mycket på det exakta avtalet. Om situationer var sådan att du endast ville få bilen kontrollerad så talar det för att näringsidkaren borde ha rådfrågat dig innan denne utförde arbetet med kablarna. Men om näringsidkaren hade tillåtelse att utföra sådana arbeten eller avtalet avsåg att bilen skulle repareras så talar det för att denne hade rätt att utföra arbetet enl. 8§ och 38§ konsumenttjänstlagen.

Om summan väsentligt överstiger 3000 (mer än 15%) bör du börja med att be om underlag och fråga varför han inte kontaktade dig. Det kan vara så att ni uppfattade avtalet olika men kan reda ut problemet mellan er. Om näringsidkaren menade att ni avtalat om att näringsidkaren ska få bilen att fungera så bör du påpeka att du skulle få en chans att avgöra om du ville att åtgärden skulle utföras.

Sammanfattat måste du betala priset om prisskillnaden är inom 15% från 3000 kronor. Om priset överstiger 15% av 3000 får du be näringsidkaren att motivera varför du inte blev kontaktat. Kommer denne inte med en, enl. , giltig ursäkt om att läget var akut eller att denne hade särskilda skäl att tro att du ville få åtgärden utförd så kan du kontakta konsumentombudsmannen eller kontakta Lawlines gratis telefonrådgivning.

Mvh/

Henrik Berg
Fick du svar på din fråga?