Uppsåtsbedömning vid narkotikabrott eget bruk m.m

2020-11-19 i Narkotikabrott
FRÅGA
https://lagen.nu/1968:64#P1S1https://lagen.nu/1968:64#P1S1Hej!, Jag har fått en stämningsansökan på ringa narkotikabrott för att olovligt använt cannabis/hasch. Det står att jag begick gärningen med uppsåt men när jag blev arresterad så var det för ett annat brott som det visade sig jag inte hade gjort. Jag var full under arresteringen och de tog in mig på pissprov där mitt resultat visade sig vara positivt. Under mitt gripande så sa en av poliserna att de skulle "slå in mitt ansikte om de inte var i tjänst" medans den andra kallade mig namn och försökte få mig att uppstå som dum i huvet. Under arresteringen så intog jag inte någon cannabis/hasch eller hade något på mig så varför står det då att jag intog det med uppsåt? Jag vill potentiellt inte överklaga eftersom de poliserna som arresterade mig verkade vara den av typen som inte skulle ha något problem med att säga att jag intog drogen vid arresteringen. Vad är mitt lagliga stöd i denna situation och hur borde jag bäst fortsätta i fallet?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsättningar för att dömas till narkotikabrott (eget bruk)

Din fråga verkar vara verkar röra bedömningen av om du intog narkotika med uppsåt. Narkotikabrott för eget bruk regleras i 1 § 1 st. p.6 narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL). Där föreskrivs att den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, döms, om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott.

Det innebär att för att du ska kunna dömas, krävs att du begått gärningen med uppsåt. Alla olika typer av uppsåt omfattas. Det som du ska ha uppsåt till är både i förhållande till att det (1) sker olovligen, (2) till att det var narkotika (cannabis) och (3) till själva brukandet. Bedömningen av om du begått gärningen med uppsåt, bedöms vid gärningstillfället.

För att du ska kunna dömas till narkotikabrott är således inte en förutsättning att du måste ha intagit narkotikan på arresten. Var det så att du brukade narkotika innan du kom till arresten, så görs alltså uppsåtsbedömningen utifrån den tidpunkt då du brukade narkotikan. Om det var så att du inte visste om att du hade narkotika i kroppen, att du t.ex. blivit drogad utan att du hade avsikts-, insikts- eller likgiltighetsuppsåt till det, är det isåfall inte en brottslig gärning, eftersom du då saknar uppsåt till gärningen.

Spelar det någon roll att du inte hade något innehav av narkotika?

Det spelar inte heller någon roll om du inte haft innehav av narkotika när du var på arresten för bedömningen om du brukat narkotika. Om du skulle haft innehav av narkotika skulle det däremot föranlett en till utredning om du också begått ett narkotikabrott i form av innehav enl. samma paragraf, 1 § 1 st. p.6 NSL.

Sammanfattning förutsättningarna för narkotikabrott

Av din information framkommer inte exakt vad som föranlett att narkotika påträffats i ditt blod. Skulle det vara så att du har frivilligt tagit Cannabis, utgör det en brottslig gärning om du har uppsåt till ovan nämnda rekvisit. Det spelar således ingen roll om du intagit narkotikan på arresten eller innan du kom dit, om det var så att du hade uppsåt vid tidpunkten när du ev. olovligen brukat narkotika.

Får polisen ljuga?

Det finns inget lagstöd för polis att kunna ljuga, varken vid polisförhör (23:12 Rättegångsbalken (1942:740) (RB)) eller i vittnesmål. Om en polis kallas som vittne i en rättegång, ska han lägga vittneseden (36:11 RB), om polisen därefter bryter vittneseden och ljuger, kan polisen begå brottet mened (15:1 Brottsbalken (1962:700) BrB).

Det betyder att du inte ska behöva oroa dig för att polisen kommer ljuga i den kommande rättegången om polisen blir kallad som vittne.

Polisens agerande i övrigt

Vidare vad gäller de hot och "namn" som du blivit utsatt och kallad för av poliserna, kan ifrågasättas om det är förenligt med lag. Enligt 8 § polislagen (1984:387) ska en polisman vid verkställande av en tjänsteuppgift iaktta vad som föreskrivs i lag eller annan författning och ingripa på ett sätt som är försvarlig till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Det bör ifrågasättas om agerandet varit försvarligt. Hotet skulle kunna utgöra brottet olaga hot, 4:5 BrB och de ev. kränkande namn du blivit kallad för, skulle kunna utgöra brottet förolämpning, 5:3 BrB.

Det du kan göra är att anmäla poliserna till justitieombudsmannen (JO). JO granskar myndigheter som polismyndigheten och enskilda befattningshavare som kan antas missbrukat sin tjänsteställning, begått brott eller i övrigt agerat opassande. Ett annat alternativ är att du även skulle kunna väcka åtal mot polismännen.

Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Victoria Ström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (527)
2021-06-17 Lägga ned förundersökning pga bristande bevisning vid narkotikabrott?
2021-06-11 Narkotikaklassat läkemedel, Citodon
2021-06-09 1 gram cannabis- ringa narkotikabrott?
2021-06-08 Är det tillåtet med lite amfetamin i kroppen?

Alla besvarade frågor (93238)