Upprättande och innebörd av testamente

Min sambo äger en fastighet. Hon vill skriva testamente att hennes dotter skall ärva fastigheten som enskild egendom. Hennes son går med på att hans syster ensam skall ärva fastigheten. Räcker det att min sambo skriver detta i sitt testamente? Min sambo vill att dotterns eventuella man eller sambo inte skall ha något inflytande på fastighetens användning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag kommer att dela upp din fråga i olika delar. Först kommer jag att gå igenom hur din sambo kan bestämma över sitt arv. Sedan kommer jag snabbt gå igenom hur hennes son kan påverka situationen och slutligen vad din sambos testamente kommer innebära för hennes dotters framtida partnerskap.


Hur bestämmer man över sitt arv?

De grundläggande bestämmelserna (s.k. legala arvsrätten) om arv finns i 1-3 kap. ärvdabalken (ÄB). Dessa regler används om den avlidne inte valt att förordna om sitt arv. Det enda sättet att förordna om sitt arv är genom testamente. Det innebär att din sambo behöver upprätta ett testamente, precis som ni redan är inne på.


Hur upprättar man ett testamente?

Ett testamente får generellt upprättas av den som fyllt 18 år och man får endast testamentera sin egen kvarlåtenskap (9 kap. 1 § ÄB).


Ett sådant testamente ska som huvudregel upprättas skriftligen. Vittnena ska båda två samtidigt bevittna då din sambo skriver under sitt testamente. Detta är mycket viktigt – just att båda vittnena samtidigt befinner sig på samma plats som testatorn när denna undertecknar testamentet. Annars riskerar testamentet att bli ogiltigt enligt rättspraxis. Vittnena behöver inte veta själva innehållet, men de måste vara medvetna om att de bevittnar ett testamente. Slutligen ska vittnena skriva under med sina namn (10 kap. 1 § ÄB).


För säkerhets skull är det bra om vittnena antecknar yrke och hemvist samt andra omständigheter som kan spela någon roll i det fall det uppkommer konflikt kring vad som gäller. Om vittnena har intygat att formkraven som jag nämnde i stycket ovan är uppfyllda är det den som påstår att formkraven inte är uppfyllda som ska bevisa detta (10 kap. 2 § ÄB). Ett sådant vittnesintygande är därför alltid att rekommendera. Till sist kan jag även nämna att ett antal personer inte får utgöra vittne. Bl.a. dig som sambo samt din släkt i rätt upp- eller nedstigande led (föräldrar, morföräldrar, barn etc.) Inte heller den som tar emot något i testamentet får utgöra vittne eller din sambos släkt i rätt upp- eller nedstigande led (10 kap. 4 § ÄB).


Bröstarvinges rätt till arv

En bröstarvinge (son eller dotter) har alltid rätt till sin laglott. Man räknar ut laglotten genom att ta värdet av arvet och delar på antalet bröstarvingar. Förutsatt att din sambo har egendom kvar utöver fastigheten som täcker hennes sons laglott har han inga möjligheter att förhindra testamentet. I det fall att din sambo inte har egendom som täcker hennes sons laglott kan hennes son i teorin välja att "klandra testamentet" och kräva ut sin laglott. I praktiken är det dock alltid möjligt för hennes son att avstå från att klandra testamentet och så verkar ju här vara fallet då hennes son säger sig vara okej med situationen. Det bör alltså inte vara något hinder i ditt fall.


Kan en testator bestämma om inflytandet på kvarlåtenskapen?

Utgångspunkten i svensk rätt är alltid testatorns vilja. Detta är utgångspunkten i all tolkning av testamente (11 kap. 1 § ÄB). Att man i svensk rätt valt att ge testatorns vilja så stor betydelse återspeglar sig just i testatorns möjligheter att till exempel testamentera bort sin egendom och föreskriva att denna ska vara s.k. "enskild egendom". En sådan föreskrift ska alltid respekteras.


Jag tolkar din fråga som att din sambo är orolig för att hennes dotters framtida man eller sambo ska få ta del av fastigheten vid en eventuell skilsmässa. För att undvika detta kan din sambo testamentera fastigheten som "enskild egendom". Detta innebär att fastigheten inte kommer tas med i en eventuell framtida bodelning mellan din sambos dotter och hennes man/sambo. Värt att nämna är att detta också innefattar surrogat för fastigheten. Det vill säga om din sambos dotter väljer att sälja fastigheten och investera pengarna i något annat (10 kap. 1 § äktenskapsbalken & 7 kap. 1-2 § äktenskapsbalken).


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Behöver du eller din sambo hjälp med ett upprättande av testamente rekommenderar jag er att boka tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt här.

Filip KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning