Upprättande av framtidsfullmakt

2020-06-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Finns det någon mall för framtidsfullmakt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler för framtidsfullmakter återfinns i lag (2017:310) om framtidsfullmakter. För att ge dig en närmare inblick i lagstiftningen kommer jag inledningsvis att beskriva formkraven för en framtidsfullmakt.

Lagstadgade formkrav för framtidsfullmakter
I lagstiftningen finns ett antal angivna formkrav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig. Den som vill upprätta en framtidsfullmakt måste ha fyllt 18 år och ha förmåga att ta hand om sina angelägenheter (3 § lagen om framtidsfullmakter). Framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § första stycket lagen om framtidsfullmakter). Två vittnen ska vara i samtidiga närvaro med fullmaktsgivaren när denne undertecknar handlingen, alternativt kan fullmaktsgivaren uppvisa ett intyg för vittnena att denne har skrivit under handlingen (4 § andra stycket 1 lagen om framtidsfullmakter). Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 § andra stycket 2 lagen om framtidsfullmakter).

Av framtidsfullmakten ska det framgå (1) att det är fråga om en framtidsfullmakt, (2) vem eller vilka som är fullmaktshavare, (3) vilka angelägenheter som fullmakten omfattar, och
(4) vilka övriga villkor som gäller (5 § lagen om framtidsfullmakter).

Man bör också anteckna yrke, hemvist, tid för bevittnandet samt andra omständigheter som kan vara av betydelse för fullmaktens giltighet (10 kap 2 § första stycket ÄB). Det är emellertid inget obligatoriskt krav men kan vara fördelaktigt ur bevissynpunkt.

Vem får vara vittne?
Fullmaktshavaren får inte vara vittne till framtidsfullmakten (4 § tredje stycket lagen om framtidsfullmakter). Vidare får den som är under 15 år eller saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen på grund av en psykisk störning, inte vara vittne till fullmakten. Fullmaktsgivarens make, sambo, syskon eller annan som står denne i rätt upp- och nedstigande släktskap eller svågerlag får heller inte vara vittne (10 kap. 4 § första stycket ÄB). I paragrafen anges alltså de personer som inte kan vara vittne på grund av ålder, psykisk sjukdom eller relation till fullmaktsgivaren.

Rätt upp- och nedstigande släktskap till fullmaktsgivaren kan till exempel vara dennes föräldrar eller barn. Med rätt upp- och nedstigande svågerlag till fullmaktsgivaren avses exempelvis dennes styvföräldrar och styvbarn samt svärföräldrar och svärsöner/ svärdöttrar.

Lawlines mall för framtidsfullmakt
För att upprätta en framtidsfullmakt kan man använda sig av en standardmall. Lawline erbjuder en mall som du finner på följande länk: https://lawline.avtalsrobot.se/avtal/framtidsfullmakt/. Fullmakten ska också bevittnas och undertecknas av två vittnen. Jag vill belysa att en framtidsfullmakt kan upprättas utan att man använder sig av en standardmall. Min rekommendation är emellertid att ni vid upprättande av framtidsfullmakt använder er av en mall och tar kontakt med en jurist för att det säkerligen ska vara korrekt upprättat. En framtidsfullmakt blir nämligen inte gällande om de lagstadgade formkraven inte är uppfyllda.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3568)
2021-01-21 Har man rätt att överta bostaden när maken avlider?
2021-01-20 Kan man bevittna en framtidsfullmakt via zoom?
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88326)