Upphörande av samboförhållande – rätt till bostad

2020-02-04 i Bodelning
FRÅGA
Samboförhållande upphör, hus som införskaffats för att bo i tillsammans. Hon äger huset, är det rätt köra ut mej från huset nu...(Flyttar lgh. om 3 - 4 veckor).
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

I ditt fall blir sambolagen aktuell. I lagens 3 § står det att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning och att inte något av undantagen i 4 § eller 9 § är tillämpliga. Exempel på undantagen är att en sambo erhållit egendomen genom testamente med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda, eller att ni avtalat om att egendomen inte ska ingå i bodelningen. Utifrån din beskrivning utgår jag ifrån att att något av undantagen i paragraferna inte är tillämpliga. Ni har införskaffat huset för att bo tillsammans, vilket betyder att huset är att anse som er gemensamma bostad enligt 5 §.

När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas genom bodelning om någon av samborna begär det, 8 §. Vid bodelningen ska era andelar i samboegendomen beräknas, 12 §. Andelarna ska läggas samman (efter avdrag gjorts för eventuella skulder som man har hade när samboförhållandet upphörde) och därefter delas lika mellan er, 14 §. Lottläggningen avgör vem av er som får vilken egendom. Utgångspunkten är att man får behålla det man äger, men har man köpt det för gemensamt bruk ska detta delas.

I 16 § framgår det att den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. I ett hovrättsfall hade sambors gemensamma bostad en stark släktanknytning till den ena sambon och detta tillmättas stor betydelse (RH 1994:59). En annan omständighet som spelar roll i bedömningen är om man har barn och vem som ska bo med barnen.

Rätten att överta egendomen innebär inte att sambon som avlämnar egendomen förlorar värdet av denna, utan ger den övertagande sambon att mot avräkning på sin andel eller genom att lämna egendom eller betala, ta över egendomen. Istället för att lämna egendom kan den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar. Det framgår av 17 §.

Vem av er som ska få vilken egendom är något som kan konstateras ur ett rättsligt perspektiv och fastställs vid bodelningen. Huvudregeln är som nämnt att samboegendomen ska delas lika mellan er. Att din före detta sambo är ägare av huset har ingen betydelse i den bemärkelsen att du inte kan få en andel i huset vid bodelningen eftersom huset köptes tillsammans för gemensam användning. Resultatet av lottläggningen och skälighetsbedömningen är det som kommer att avgöra vem av er som behöver huset mest och vem som har rätt till huset. Huset kan också komma att delas med samäganderätt. Har man däremot rätt till huset enligt sin lott kan det innebära att man måste betala motsvarande belopp i pengar, eller att beloppet avräknas med egendom ur samboegendomen (bohaget).

Att en av er måste lämna huset på grund av att ert samboförhållande har upphört är en privat angelägenhet och regleras inte rättsligt. Rättsligt kan din före detta sambo inte köra ut dig ur huset innan bodelningen har fastställts.

Hoppas att du fick din fråga besvarad. Har du fler frågor får kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2629)
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?

Alla besvarade frågor (84206)