Uppfyller en underskrift med initialer formkravet för ett vittnes namnunderskrift i ett testamente?

2019-09-27 i Testamente
FRÅGA
hej jag väntar nu på domen från en tvist ang ett testamente vittne har bara skrivit ett j och ett p som sin namnunderskrift.jag undra det står i lagen att vittnena skola bestyrka testatorn underskrift med sina namn.jag undra hur strikt är det?godkänner domaren initialer som namnunderskrift ang vittnena så då följs inte lagen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Regeln du citerar återfinns i ärvdabalkens 10 kapitel 1 §.

Förmodligen vidhålls kravet strikt

Mig veterligen har din fråga aldrig prövats specifikt i rätten, varför jag inte kan svara på om namnkravet vidhålls strikt eller inte.

Däremot brukar övriga formkrav vidhållas mycket strikt, varför även namnkravet rimligtvis också bör göra det.

Det är svårt för mig att säga hur rätten kommer att döma i det specifika fallet, men utifrån en bokstavstolkning av lagregeln anser jag personligen inte att en underskrift med initialer uppfyller formkravet.

En möjlig öppning jag ser till varför underskriften skulle kunna godkännas är om "JP" ifråga vanligtvis skriver under handlingar med denna signatur, exempelvis på ID-handlingar, men jag ställer mig ändå tveksam till att det skulle uppfylla formkravet.

Några avslutande ord

I nuläget får vi helt enkelt vänta och se vad domstolen kommer fram till i ärendet.

Jag hoppas att det går vägen för dig, och önskar dig en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll