Underrättelse om ens rätt att taga arv

FRÅGA
Underrättas man av polis eller advokat om man nämns i någons testamente och får ärva testatorn om man inte tillhör någon av de tre arvsklassena (om man antingen var vänner, bekanta eller kusiner)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

När en person har dött ska en bouppteckning förrättas senast tre månader efter dödsfallet, 20 kap. 1 § 1 st. ÄB. En bouppteckning är ett dokument där bl.a. den avlidnes och ev. efterlevande make eller sambos tillgångar och skulder kartläggs.

Det är den dödsbodelägare som har den avlidnas egendom i sin vård som kallar till sammanträde för förrättning av bouppteckning, 20 kap. 2 § 1 st. ÄB. Samtliga dödsbodelägare ska kallas till förrättningen. Dödsbodelägare är den avlidnas arvingar och universella testamentstagare samt, i vissa fall, den avlidnas efterlevande make eller sambo, 18 kap. 1 § ÄB. Den som genom ett testamente ska ärva testatorn är alltså dödsbodelägare och ska kallas till bouppteckningen.

I bouppteckning ska bl.a. anges de som har kallats till förrättningen samt de som varit närvarande vid förrättningen, enligt 20 kap. 3 § ÄB. Vidare framgår det att om en dödsbodelägare inte varit närvarande måste bevis om att han blivit kallad till bouppteckningen bifogas bouppteckningen. I 20 kap. 9 § ÄB framgår det att registrering av bouppteckning inte får ske om bouppteckningen gått till på ett felaktigt sätt. För att en boupptecknings ska kunna registreras hos skatteverket måste således alla dödsbodelägare ha kallats till bouppteckningen.

Sist kan nämnas att om det framkommer på bouppteckningen att en testamentstagare är okänd eller vistas på okänd ort ska detta anmälas till skatteverket. Skatteverket ska utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar att arv efter den döda tillfallit denna personen, med en uppmaning att testamentstagaren ska göra sin rätt till arv gällande inom fem år, enligt 16 kap. 3 § ÄB. Gör inte testamentstagaren sin rätt till arv gällande inom fem år, förlorar han eller hon sin rätt till arv, 16 kap. 7 § ÄB.

Sammanfattningsvis är det den dödsbodelägare som har den avlidnas egendom i sin vård som ska skicka ut kallelser till bouppteckning. Kan en testamentstagare inte lokaliseras är det skatteverket som skickar ut en kungörelse med uppmaning om att göra sin rätt gällande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll