Under uppväxten blev jag utsatt för sexuella övergrepp och misshandel. Kan jag anmäla det nu, efter tio år?

2019-05-04 i Påföljder
FRÅGA
Hej, Under min uppväxt, vart jag under en längre tid (ca 5 år) utsatt för psykisk misshandel, sexuella övergrepp och vid något tillfälle även "lättare" fysisk misshandel. Det är i alla fall 10 år sedan det hela hände, men det är först nu som jag känner att jag har styrka och mod att vilja göra något åt det hela. Min fråga är då, kan jag anmäla det här eller är det försent? Och om det är försent, är det något jag kan göra åt det här enligt lagen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag vill inleda med att säga att jag beklagar det du har blivit utsatt för. Jag kommer att gå igenom preskriptionstiden för respektive brott och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Allmänna regler om preskription vid brott

Att ett brott preskriberas innebär att det inte längre går att döma någon till påföljd för brottet. Hur lång tid det dröjer innan ett brott preskriberas beror på brottets straffvärde.

Om det högsta möjliga straffet som kan dömas ut är ett års fängelse, preskriberas brottet efter två år. För ett brott där det högsta möjliga straffet är högre än ett års fängelse, men man inte kan få strängare straff än två års fängelse, preskriberas brottet efter fem år. Om ett brott kan ge mer än två års fängelse men inte ett strängare straff än åtta års fängelse, preskriberas brottet efter tio år. För ett brott där det strängaste möjliga straffet är fängelse på viss tid, och denna tid är över åtta år, är preskriptionstiden femton år. För brott där straffet kan bli livstids fängelse, är preskriptionstiden tjugofem år. Detta framgår av Brottsbalken 35 kap 1 § (här).

Vissa väldigt grova brott, exempelvis mord, preskriberas aldrig, se Brottsbalken 35 kap 2 § (här). När man räknar hur lång tid som ska gå innan brottet preskriberas, räknar man från den dag då brottet begicks, se Brottsbalken 35 kap 4 § st 1 (här). Det innebär att om en person har begått ett brott som preskriberas efter tio år, räknar man tio år från den dag då brottet begicks.

Andra regler om preskription för vissa brott som begåtts mot personer under 18 år

När det gäller vissa brott som begåtts mot ett barn eller ungdom under 18 år, räknas preskriptionstiden från det att målsäganden (den som blivit utsatt) har fyllt eller skulle ha fyllt 18 år, se Brottsbalken 35 kap 4 § st 2 (här). Flertalet av dessa brott är sexualbrott som begåtts mot barn.

Vad gäller angående preskription gällande de brott du har blivit utsatt för?

Sexuella övergrepp

Det framgår inte av din fråga hur gammal du var när det hände, men eftersom du skriver att det skedde under din uppväxt under en period av fem år, drar jag slutsatsen att du i varje fall var under 18 år när övergreppen började (vilket är viktigt avseende preskription).

Det framgår inte i detalj av frågan vad du blivit utsatt för, så jag går igenom de brott som kan vara aktuella.

Har man samlag med ett barn under 15 år, alternativt en gärning som är jämförlig med samlag, är det våldtäkt mot barn, se Brottsbalken 6 kap 4 § (här). Samlag i Brottsbalkens mening är då en man och en kvinnas könsorgan kommer i beröring med varandra (vaginala samlag). Det innebär att oralsex eller analsex inte är samlag i Brottsbalkens mening, däremot likställs dessa med samlag i de flesta bestämmelser. Straffskalan för våldtäkt mot barn är fängelse i lägst två och högst sex år. Med ledning av Brottsbalken 35 kap 1 § (här), bör preskriptionstiden bli tio år. Men då våldtäkt mot barn är ett av brotten som räknas upp i Brottsbalken 35 kap 4 § st 2 (här), börjar preskriptionstiden inte löpa förrän den som blivit utsatt har fyllt arton år.

Sexuellt utnyttjande av barn regleras i Brottsbalken 6 kap 5 § (här). Den brottsrubriceringen blir aktuell när någon har begått en gärning som är att anse som våldtäkt mot barn, men då gärningen med hänsyn till omständigheterna är att anse som mindre grov. Straffskalan vid sexuellt utnyttjande av barn fängelse i lägst två och högst sex år. Med ledning av Brottsbalken 35 kap 1 § (här), bör preskriptionstiden också här bli tio år. Men då sexuellt utnyttjande av barn är ett av brotten som räknas upp i Brottsbalken 35 kap 4 § st 2 (här), börjar preskriptionstiden inte löpa förrän den som blivit utsatt har fyllt arton år.

Om man begår en annan sexuell handling än våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn under femton år är det sexuellt övergrepp mot barn. Detsamma gäller om barnet är femton men inte arton år, och barnet är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut. Detta framgår av Brottsbalken 6 kap 6 § 1 st (här). Straffskalan är fängelse i högst två år. Med ledning av Brottsbalken 35 kap 1 § (här), bör preskriptionstiden bli fem år. Men då sexuellt övergrepp mot barn räknas upp i Brottsbalken 35 kap 4 § st 2 (här), börjar preskriptionstiden inte löpa förrän den som blivit utsatt har fyllt arton år.

Misshandel

Rekvisiten för misshandel är att gärningsmannen tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, se Brottsbalken 3 kap 5 § (här). Misshandel kan vara psykisk, om man orsakar någon en chock eller psykisk skada faller det under brottet misshandel.

Vid ringa misshandel kan straffet bli böter, men fängelse i upp till sex månader ingår i straffskalan. Med ledning av Brottsbalken 35 kap 1 § (här), bör preskriptionstiden bli två år.

Vid misshandel av normalgraden finns fängelse i högst två år i straffskalan. Med ledning av Brottsbalken 35 kap 1 § (här), bör preskriptionstiden bli antingen två år eller fem år.

Misshandel räknas inte upp i Brottsbalken 35 kap 4 § 2 st, så för dessa brott räknas preskriptionstiden från den dag då brottet begicks.

Vad du kan göra nu

Du skriver att det var tio år sedan du blev utsatt. Jag drar slutsatsen att misshandeln du blev utsatt för är preskriberad vid det här laget. Det innebär att gärningsmannen inte kan dömas till någon påföljd. Vad gäller de sexuella övergreppen, förutsatt att du var barn när de begicks, börjar preskriptionstiden löpa från att du fyllde arton år. Om preskriptionstiden för dessa brott inte har gått ut kan du göra en polisanmälan, och det är möjligt att den som har begått brotten kan dömas för det.

Jag rekommenderar att du tar kontakt med polisen. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll