FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/02/2018

Undanta viss egendom från bodelning

Jag och min bror har ärvt en fastighet från vår far som avlidit. Både jag och min bror är gifta. Om jag avlider vill jag inte att min make ärver min del i fastigheten utan den ska tillfalla våra gemensamma barn. Detta har jag fått svar på att det ska regleras i ett testamente.

Men vad händer om jag och min make skiljer oss? Jag vill inte dela min del av arvet med honom, måste jag göra det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det finns möjlighet att undanta viss egendom från en eventuell framtida bodelning.

Bestämmelser om makars egendom och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Där anges i 9 kap. 5 § ÄktB att det i första hand är upp till makarna gemensamt att genomföra bodelningen. Detta innebär att det är makarna gemensamt som ska besluta hur fördelningen av egendomen ska se ut och om de inte är överens om hur bodelningen ska ske kan bodelningsförrättare på begäran förordnas.

I en bodelning ska enligt huvudregeln makarnas giftorättsgods ingå medan den enskilda egendomen inte ska ingå. Vad som är enskild egendom anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Som exempel på enskild egendom kan nämnas egendom som genom äktenskapsförord angetts vara ena makens enskilda egendom samt egendom som genom gåva eller testamente, från någon annan än den andra maken, tillfallit maken med villkor om att egendomen ska vara dennes enskilda.

Enskild egendom som gjorts till enskild genom villkor från annan än make får inte dras in i en bodelning medan egendom som genom äktenskapsförord är gjord till enskild trots villkoret kan dras in om båda makarna vill det. Vilket innebär att om din far villkorat ditt arv med att det ska vara enskild egendom kan den inte tas in i bodelningen.

Vidare innebär detta att det finns möjlighet att genom äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara en makes enskilda egendom och därmed säkerställa att egendomen inte kommer dras in i bodelningen i de fall makarna inte är överens.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lovisa WanhataloRådgivare
Hittade du inte det du sökte?