Umgänge, förmyndarskap och förvaltning av arv

2017-12-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har separerat och lever själv med mina två barn. Om jag skulle gå bort innan de är myndiga:- Hur gör jag för att mina barn skall få träffa min sida av släkten, kan min bror tex ta över mitt förmyndarskap via ett testamente?- Hur skyddar jag mina barns arv - jag vill ej att mina barns far får tillgång till deras arv. jag vill att min bror skall hantera ev pengar efter mig tills de är tex 20 år gamla.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Det framgår inte i din fråga om du och barnens far har gemensam vårdnad eller om du har ensam vårdnad av barnen. Utifrån dina frågor så utgår jag dock från att ni har gemensam vårdnad, skulle så inte vara fallet så är du välkommen att höra av dig med en ny fråga.

Umgänge
Du vill att barnen ska få träffa din släkt om du skulle gå bort, bestämmelserna om umgänge finns i Föräldrabalken 6 kapitlet (FB).

I första hand kan det vara aktuellt att prata med barnens far och höra om han kan tänka sig att komma överens med dina släktingar om att barnen ska få träffa dem. Om fadern är vårdnadshavare så har han ett ansvar att tillgodose era barns behov av att träffa någon som står dem särskilt nära, FB 6 kap 15 § 3 st. Din bror skulle kunna vara en sådan person.

Om det inte skulle gå att komma överens om detta så kan socialnämnden väcka talan i domstol om att barnen ska ha rätt till umgänge med exempelvis din bror, FB 6 kap 15a § 2 st.
Domstolen ska vid en sådan bedömning alltid låta barnens bästa vara avgörande. Med barnens bästa menas bland annat att domstolen ska ta hänsyn till barnens behov av stabilitet, kontinuitet och barnens vilja med beaktande av deras ålder samt mognad, FB 6 kap 2a §.

För att barnen ska få umgås med exempelvis din bror så kan han alltså uppmärksamma socialnämnden på att barnen har ett behov av att umgås med honom.

Förmyndarskap och testamente

Även bestämmelserna om förmyndarskap och förvaltning av underårigas egendom finns i Föräldrabalken (FB).


Om du och fadern har gemensam vårdnad så är ni båda förmyndare för barnen, FB 10 kap 2 §.
Om dina barn är underåriga när de i ärver dig ska förmyndaren förvalta deras egendom, vilket innebär att i det fall fadern är förmyndare ska han alltså enligt lag förvalta era barns arv FB 9 kap 1 §. Märk väl att fadern i egenskap av förmyndaren ska fullgöra sina skyldigheter omsorgsfullt och på ett sätt som är till nytta för era barn, FB 12 kap 3 §.

Om du inte vill att fadern ska förvalta barnens tillgångar så kan du upprätta ett testamente där en särskild förvaltare utses, exempelvis din bror. Fadern får då alltså ingen bestämmanderätt över barnens arv utan det blir den särskilt utsedda förvaltaren som ansvarar, FB 12 kap 1 § 2 st. Det går att bestämma att förvaltningens ska ske efter det att barnen fyller 18 år, men som längst till de är 25 år.


Ett testamente har en del formkrav för att de ska bli giltigt, det ska bevittnas av två vittnen och det ska finnas ett uttryckligt villkor att det är den särskilda förvaltaren som ska förvalta arvet. För att vara säker på att testamentet blir giltigt och att arvet blir förvaltat på det sätt du vill rekommenderar jag att du kontaktar en jurist. Du är varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister för ett upprättande av testamente, du kan boka tid här .

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Louise Bergstrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97662)