FrågaARKIVÖvrigt28/08/2023

Turkiskt äktenskap - Erkänns det i Sverige? Och vad gäller beträffande makarnas tillgångar under ett äktenskap och/eller vid en skilsmässa?

Hej Min partner har skulder hos kronofogden, men vi ska gifta oss. Jag vet inte exakt hur funkar med mina tillgångar, vad ska han skriva under ? Och om vi gifter oss på turkiska ambassaden i Sverige (inte svensk vigsel) bara turkiskt vigsel , vad behövs? kommer den registeras också i Sverige att vi är gifta ? Båda har svensk medborgarskap. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är äktenskapsbalken (ÄktB) och lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL).


Utländskt äktenskap - Vad gäller?


Inte sällan behövs ett s.k. äktenskapscertifikat för den som avser att ingå ett utländskt äktenskap, vilket man för övrigt ansöker om hos Skatteverket (se här). I 1-2 §§ kungörelsen om äktenskapscertifikatsägs att om en svensk medborgare folkbokförd i Sverige, som avser att ingå äktenskap inför utländsk myndighet, vill erhålla intyg av svensk myndighet att han eller hon enligt svensk lag har rätt att ingå äktenskapet, utfärdas sådant intyg (äktenskapscertifikat). Äktenskapscertifikatet utgör sedan ett bevis på att vederbörande får ingå det tilltänkta äktenskapet enligt svensk rätt, vilket som sagt är en typ av dokumentation som många länder ofta kräver.


Av 1 kap. 8 a § 1 st. IÄLföljer att ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag inte erkänns i Sverige 1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot äktenskapet enligt svensk lag, 2. om det är sannolikt att äktenskapet har ingåtts under tvång, eller 3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. I det här sammanhanget är det framförallt den första punkten som behöver ägnas viss uppmärksamhet och bestämmelsen träffar er båda. Och hindersprövningen görs av Skatteverket, se 3 kap. 1 § 1 st. ÄktB. Vidare anges i 3 kap. 2 § ÄktB att den som varken är eller ska vara folkbokförd här i landet ska vid hindersprövningen visa upp ett intyg av utländsk myndighet om sin behörighet att ingå äktenskapet, om ett sådant intyg kan anskaffas. Finner Skatteverket att det inte finns något hinder mot äktenskapet, ska verket utfärda intyg om detta, se 3 kap. 4 § ÄktB, ett intyg som mig veterligen också går att få på engelska.


Därutöver ska framhållas att de som begär hindersprövning är skyldiga att på heder och samvete skriftligen uppge om de tidigare har ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap. Den som tidigare har ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap ska även styrka att äktenskapet eller partnerskapet har blivit upplöst om inte detta framgår av folkbokföringen eller av intyg från utländsk myndighet, se 3 kap. 3 § 2 st. ÄktB. Notera att den här försäkran lämnas på heder och samvete och att det görs under straffansvar, vilket framgår av 15 kap. 10 § brottsbalken vari det bl.a. anges att den som på annat sätt än muntligen lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, när uppgiften enligt lag eller annan författning lämnas på heder och samvete eller under annan liknande försäkran, döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osann försäkran till böter eller fängelse i högst sex månader.


Utöver ovanstående kan naturligtvis pass och/eller personbevis liksom utdrag ur belastningsregistret behövas, men återigen, exakt vad som gäller enligt turkisk lagstiftning känner jag inte till, vilket du säkert förstår. Förslagsvis vänder du dig till Turkiets ambassad i Stockholm. Enligt 1 kap. 7 § IÄL gäller sedan att äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks. Har äktenskap ingåtts inför diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller annan, som av främmande stat förordnats att förrätta vigsel i annan främmande stat, anses äktenskapet också giltigt till formen, om det är giltigt i den stat som meddelat förordnandet.


Och slutligen i den här delen kan sägas att det är ni själva som svarar för att registreringen kommer till stånd, dvs. att ni förs in som gifta i folkbokföringen, vilket sker genom att ni ger in ett vigselbevis till Skatteverket.


Svenska regler - Vad gäller beträffande dina tillgångar?


Under äktenskapet gäller den äktenskapsrättsliga principen om särförvaltning, vilken kommer till uttryck i 1 kap. 3 § ÄktB. Däri sägs att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Till skillnad från vad många i allmänhet ofta tror föreligger det alltså ingen egendomsgemenskap inom ett äktenskap. Inte heller finns någon skyldighet att betala den andra makens skulder. Men makar kan naturligtvis också, precis som alla andra, äga saker gemensamt och ingå låneavtal tillsammans. Detta innebär sammanfattningsvis (så länge äktenskapet består) att allting du äger är ditt. Och din blivande makes alla skulder förblir hans och ingen annans.


Vid en äktenskapsskillnad, dvs. en skilsmässa, ska dock makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. Notera begreppet ”ska”. Det handlar således om en obligatorisk regel varför ingen utav makarna kan vägra den andre ett sådant förfarande. Bodelningen ska vidare göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, alltså när ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten (vilken även brukar kallas brytdagen eller den kritiska tidpunkten), 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå och med giftorättsgods avses sådan egendom som inte är enskild, 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom är egendom som exempelvis till följd av äktenskapsförord har gjorts till enskild, 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB. Under vissa förutsättningar kan i och för sig även enskild egendom adderas till övrig egendom som omfattas av bodelningen, vilket kan bli fallet vid en överenskommelse mellan makarna, 10 kap. 4 § 1 st. ÄktB.


Bodelningen utförs sedan i etapper och först upprättas en bouppteckning där en genomgång av tillgångar och skulder görs. De tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen ska sedan värderas eftersom varje make har rätt att först använda så mycket av sin egendom som krävs för att täcka sina eventuella skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Därefter görs en värdemässig hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB, för att sedan övergå till den s.k. lottläggningen i vilken parterna rent konkret bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan dem så att värdet av deras respektive lotter blir lika stort, 11 kap. 7 § ÄktB. Om någon får egendom till ett värde som överstiger andelen, dvs. om lotten blir större än andelen, ska den maken utge en s.k. skifteslikvid till den andra maken, dvs. en slags kompensation motsvarande mellanskillnaden, 11 kap. 9 § ÄktB, se även 11 kap. 11 § ÄktB. Slutligen ska bodelningen och lottläggningen fastslås i ett bodelningsavtal, vilket bör registreras hos Skatteverket. Det sistnämnda är dock inget krav, men brukar ändå vara en fördel i bevishänseende, 13 kap. 6 § ÄktB.


Ovanstående betyder mycket förenklat dels att din make har rätt till avräkning motsvarande hans totala skuldmassa, dels att allt giftorättsgods värdemässigt, efter avräkningen, ska hälftendelas mellan er, alltså om ni i framtiden skulle gå skilda vägar. Därför behöver ni upprätta ett äktenskapsförord i vilket dina tillgångar görs till din enskilda egendom. På så sätt kan du skydda dig i händelse av en eventuell framtida skilsmässa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig i en eventuell kommande process och även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan i domstol och/eller vid annan typ av förhandling om så önskas. Vi kan också hjälpa till med upprättande av all nödvändig dokumentation, exempelvis vid författande av ett äktenskapsförord och/eller annat skriftligt yttrande. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arkiv och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”