Trakasserier/diskriminering på jobbet? Vad har jag rätt till?

2018-10-10 i Trakasserier
FRÅGA
Hej Lawline.Jag har under ett års tid blivit utsatt för diverse kränkningar från dels min arbetsledare och dels av VD . Jag fick anställning i sept 2016 som biträdande arbetsledare, allt var bra förutom att jag inte fick ngn hjälp med hur och vad som förväntades sig av mig. Vi flyttade till nya lokaler och jag med fler såg så mkt fel och brister i arbetsmiljön. Jag påpekade detta, flertal ggr, men ingen i ledningen lyssnade. Efter semestern 2017 märkte jag att ngt var fel, jag hade inte samma ansvar osv, försökte få till ett möte men inget hände. Tillslut fick jag ett möte med AL och HR. Dem sa att dem haft ett möte med alla i ledningsgruppen och där o då var dem på väg att ge mig en varning, när jag frågade varför så hade dem inget svar att ge, för det fanns inget! Min anställning som biträdande lades på is, men inga nya papper skrevs. 2 av Dem som var i ledningen då hade snackat skit om mig, och dessutom fått sparken för div andra fel dom gjort. Bad om ett nytt möte med HR och VD, för jag vill ha svar, det enda VD sa var att jag va en " dramaqueen" fick inga svar där heller, och fortfarande inga nya avtal. En ny AL kom och började trakassera mig och särbehandla personal, favoriter gick före kompetens mm, HR blir tillsammans med en anställd som får förmåner. Den nya AL är kompis med HR osv. Den nya AL står och skriker och minimerar mig för frågor jag ställer ang jobbet osv, inför kollegor. Är detta korrekt? Vad har gäller ang mitt anställningsavtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller det som du avtalat med din arbetsgivare framför vad som sägs i lagen. Då du inte angivit något om vad som står angivet i ditt avtal kan jag inte utgå från bestämmelserna där. Du kan hitta regler i arbetsmiljölagen men då detta bara är en ramlag kan detaljreglering göras i avtal istället. Dock finns det bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter angående arbetsmiljön som gäller oavsett vad som är avtalat.

Arbetsgivarens skyldigheter

Din arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att du som anställd inte utsätts för ohälsa eller olycksfall [3 kap. 2 § AML]. Själva arbetsmiljön ska vara anpassad till människors olika psykiska och fysiska förutsättningar och som anställd ska du få säga vad du tycker om arbetsmiljön utan att straffas för detta [2 kap. 1 § AML]. Det är du och arbetsgivaren som tillsammans ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö [3 kap. 1 § AML].

Som jag förstår det är det VD:n och arbetsledarna som beter sig illa mot dig och inte din arbetsgivare. Om du inte gjort det redan bör du kontakta din arbetsgivare eftersom denne har en ett ansvar för att förebygga kränkande särbehandling på arbetsplatsen [se ovan om bestämmelserna i AML].Ifall du inte direkt går till din arbetsgivare, kan du kontakta skyddsombudet på din arbetsplats så att hen kan ta din fråga vidare till arbetsgivaren [6 kap. 6a § AML]. Din arbetsgivare ska ha skyddsombud på arbetsplatsen om ni är fler än fem arbetstagare på arbetsplatsen [6 kap. 2 § AML]. Skyddsombudet ska i första hand meddela arbetsgivaren om din situation på arbetsplatsen och att hen har en viss tid på sig att lösa detta. Om arbetsgivaren inte gör någonting alls eller dröjer alldeles för länge med att göra något kan skyddsombudet kontakta arbetsmiljöverket som kan pröva om de ska ge din arbetsgivare ett föreläggande eller ett förbud [7 kap. 7 § AML]. Om det skulle behövas kan arbetsmiljöverket förena föreläggandet eller förbudet med vite, vilket innebär att hen får betala en viss summa om hen inte följer föreläggandet eller förbudet.

Om din arbetsgivare inte har ett skyddsombud kan du kontakta ditt fackförbund för att ta din arbetsmiljörättsliga fråga vidare, men ett skyddsombud är som sagt något som arbetsgivaren ska ha.

Diskriminering enligt diskrimineringslagen [DL]

Som nämnt ovan har din arbetsgivare ett ansvar för arbetsmiljön och kan få betala för detta om hen inte tar hänsyn till de bestämmelser som är tvingande för hen i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. På grund av detta kan du eventuellt nå framgång i att hävda diskriminering. För att omfattas av diskrimineringslagen krävs det att du blivit diskriminerad på någon av de grunder som anges i lagen [1 kap. 1 § DL]. Grunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I ditt fall när jag inte vet något om dig kan jag endast gå könsgrunden då det är den enda jag vet.

För att diskriminering ska vara för handen måste det finnas ett samband mellan diskrimineringsgrunden och agerandet, d.v.s att du behandlas illa just för att du är kvinna. Som ett exempel på detta skulle du kunna säga att du blivit kallad "drama queen" som typiskt sett är något nedvärderande som kopplas specifikt till kvinnor. Även det faktum att din anställning försämrades efter att du påpekat arbetsmiljörättsliga fel, samt att andra fått företräde till tjänster på grund av vänskap med AL och inte på grund av kompetens. Kom ihåg att det inte är diskriminering om de som fått företräde är kvinnor för då kan det inte ses som diskriminering [krävs samband mellan diskrimineringsgrund och handlande].

Du skulle möjligtvis kunna hävda att du trakasserats på arbetet men detta är endast om din värdighet har kränkts och att beteendet varit oönskat från ditt håll. Du måste uttryckligen säga att uttalandet har samband med en diskrimineringsgrund för att det ska ses som trakasserier. De personer som sagt saker till dig eller handlat på visst sätt måste också själva ha insett att deras uttalande varit kränkande och det är något du ska visa[styrka]. Diskrimineringslagen är tvingande vilket innebär att arbetsgivaren inte kan avtala bort reglerna.

Det finns ett speciellt kapitel i diskrimineringslagen om arbetsgivarens förbud mot att diskriminera [2 kap. 1 § DL]. Däri ligger även en skyldighet för arbetsgivaren att utreda omständigheterna kring trakasserierna och vidta åtgärder för att förhindra att det händer igen [2 kap. 3 § DL]. Din arbetsgivare måste aktivt arbeta med att förebygga och förhindra diskriminering och exempelvis ha riktlinjer för hur en får bete sig på arbetsplatsen [3 kap DL]. Beroende på vem/vilka du kommer anse som ansvariga får de betala diskrimineringsersättning till dig [5 kap. 1 § DL]. Om även din arbetsgivare diskriminerat dig exempelvis genom att indirekt straffa dig för att du uttryckt dina åsikter genom att nedgradera din position på företaget [2 kap. 18 § DL] kan hen få betala ersättning för den förlust som uppkommit för dig genom diskrimineringen. Om du vill kan diskrimineringsombudsmannen föra din talan i domstol mot arbetstagarna eller arbetsgivaren [6 kap. 2 § DL]. Det blir såklart bara aktuellt om du väljer att gå till domstol. Annars kanske ni kan lösa ersättningsfrågan vid sidan av.

Sammanfattning och min slutgiltiga bedömning

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag följande bedömning:

De tvingande reglerna i arbetsmiljölagen om arbetsgivarens skyldigheter att tillgodose en god arbetsmiljö kan angripas genom att du kontaktar din arbetsgivare eller ditt skyddsombud på arbetsplatsen för att se till att miljön ska bli bättre. Om din arbetsgivare underlåter att göra någonting alls kan hen få ett förbud att vidta vissa åtgärder, eller få ett föreläggande att hen måste göra något. Om förbudet eller föreläggandet inte följs kan arbetsgivaren få betala ett s.k vite. Om föreläggandet eller förbudet inte förenas med ett vite kan t.o.m din arbetsgivare dömas till böter/ fängelse beroende på hur grovt hens agerande varit. Förutsättningen för bötes/fängelseansvar är att arbetsgivaren uppsåtligen [medvetet] eller av oaktsamhet bryter mot förbudet eller föreläggandet [8 kap. 1 § AML].

Om det skulle vara så att du kan koppla en diskrimineringsgrund till dina arbetskamraters/VD:ns agerande kan du även via diskrimineringslagen hävda trakasserier, eller diskriminering pga kön. Se under rubriken "diskriminering enligt diskrimineringslagen" för att se under vilka förutsättningar dina kollegers ageranden/ din arbetsgivares agerande kan ses som diskriminering eller trakasserier. Om dina kollegers ageranden/din arbetsgivares agerande har betraktats som diskriminering eller trakasserier kan du få diskrimineringsersättning för detta.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (64)
2020-02-28 Trakasserande uttalanden från en arbetstagare
2020-01-25 Diskriminering av arbetsgivare
2019-12-22 Har oriktigt blivit anklagad för dåligt bemötande på mitt jobb, vad ska jag göra?
2019-12-07 Vad borde arbetstagare göra vid sexuella trakasserier av chefen på arbetsplatsen?

Alla besvarade frågor (77526)