FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente21/05/2019

träda in för avliden testamentstagare

Om min mors pappas halvbror dör och min mor är avliden träder jag in som laglig arving i testamentet då? Alltså om min mor nu skulle varit laglig arving ..

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan träda in som testamentstagare i det fall att din mor står som testamentstagare men avlider innan testators vilja ska verkställas.

Vad säger lagen?

Arv och testamenten regleras framförallt i ärvdabalken (ÄB). En bestämmelse av central betydelse är 11:1 ÄB där det framgår att testators vilja är utslagsgivande för hur testamentet ska tolkas. Om det inte går att utläsa exakt vad testatorn vill får man alltså försöka ta reda på vad dennes hypotetiska vilja är för att tillmötesgå hans önskemål så långt som möjligt. Om det till exempel uttryckligen står i testamentet att endast den personen som nämns i testamentet ska få ärva utesluter det vanligtvis möjligheten för testamentstagarens arvingar att träda i hans eller hennes ställe.

I 11:6 ÄB kan man utläsa att det finns en presumtion för att den avlidne testamentstagarens barn kan få träda in i hans eller hennes ställe, detta gäller dock endast i det fall som testamentstagarens barn skulle ha rätt till arv från testatorn även om inte testamentet funnits. Om så inte är fallet träder de vanliga reglerna om arv i 2 kap ÄB in och tar över.

Bedömningen i ditt fall

Eftersom du tillhör den krets som kan ärva enligt 2 kap ÄB bör den presumtionsregel (11:6 ÄB) som nämnts ovan vara tillämplig även om det inte uttryckligen står i testamentet att du får träda i din mors ställe. Eftersom testamenten kan vara kluriga att tolka och informationen i din fråga inte kan ge en helt tydlig bild av vad testamentet innehåller rekommenderar jag att du tar kontakt med en yrkesverksam jurist om du finner att någon del av testamentet är otydlig.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Hittade du inte det du sökte?