Tolkning av testamente

hej

jag och min syster fick ärva min morbror som har en bror och våran mor i livet

i testamentet fick jag hans bil som inte finns i dag och ett bord

medan min syster fick övrrigt vilket hon tolkar som halva huset

han äger del i ett hus tillsamans med vår mor

testamentet är skriver hos jurist

vad gäller angående del i huset går det under övrigt eller är det resterande möbler

har inte vår mor rätt till huset samt vår andra morbror

det finns inget skrivet om själva huset

vad gäller

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du och din syster genom förordnande i testamente ska få ta arv efter er morbor som saknar bröstarvingar. Jag tolkar den också som att det av testamentet uttryckligen framgår att du ska ärva en bil som din morbror inte längre ägde vid sitt frånfälle och ett bord samt att din syster ska ärva "övrigt" vilket kan tänkas avse äganderätten till ett halvt hus. Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

Utredning

Regler för hur testamenten ska tolkas finns i 11 kap. ÄB. Av 11 kap. 1 § ÄB framgår att testamenten ska tolkas i enlighet med vad som kan antas ha varit testatorns vilja och att reglerna i 11 kap. i övrigt ska tillämpas i fall då testatorns vilja inte kan utläsas av testamentet.

Centralt för att avgöra din fråga är alltså tolkning av testamentet och vad som i övrigt kan tänkas indikera din morbrors avsikt med testamentet. Enligt min uppfattning vore det rimligt att i denna situation främst tillmäta den exakta formuleringen av testamentet och vissa relevanta omständigheter betydelse. Eftersom jag inte har tillgång till den exakta formuleringen kan jag inte göra någon exakt tolkning i detta svar. Vi kan dock konstatera att ordet "övrigt" i allmänt språkbruk typiskt sett måste anses innebära allt annat än det som uppräknats, det som återstår utöver det nämnda, det kvarvarande efter ett delvis avlägsnande, och så vidare. Enligt min uppfattning måste alltså utgångspunkten vara att din morbrors vilja var att din syster skulle ärva allt som inte uttryckligen skulle ärvas av dig. Återigen är dock den exakta formuleringen avgörande; en formulering i stil med "X och Y ska vid min död ärva hela min kvarlåtenskap. X ska ärva min bil och bordet och Y ska ärva övrigt." anger tydligt att allt som inte uttryckligen ska ärvas av X ska ärvas av Y. Ett annat exempel kan vara en formulering såsom "X och Y ska vid min död ärva egendomarna 1, 2 och 3 medan den legala arvsordningen ska gälla för mina övriga tillgångar. X ska ärva 1 och Y övrigt.", som gör att ordet "övrigt" får en mycket mer begränsad innebörd. Enligt min uppfattning torde alltså användandet av ordet "övrigt" så gott som alltid tolkas som allt som inte uttryckligen undantagits och avse hela kvarlåtenskapen om inget annat sagts.

Vissa andra omständigheter kan, med stor försiktighet, ges betydelse vid tolkningen av testatorns vilja. Om vi exempelvis antar att bilen och bordet i ditt fall vid tidpunkten för upprättandet av testamentet var värda nästan exakt lika mycket som den ideella andelen i huset kan detta möjligen anses indikera att testatorns vilja var att du och din syster skulle dela lika på kvarlåtenskapen. Denna typ av argument torde dock som sagt inte tillfästas någon större betydelse då alltför många undantag kan tänkas.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att till vårt uppföljande samtal ta reda på den exakta formuleringen i testamentet. Det är dock enligt min uppfattning sannolikt att testamentet ska tolkas så att din syster ska ärva allt utom bordet. Din mor och andre morbror har inga anspråk på din bortgångne morbrors kvarlåtenskap eftersom testamenten gäller före den legala arvsordningen i alla fall utom då bröstarvingar, det vill säga barn, finns.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning