Tjänande fastigheten ändrar vägen på ett väsentligt sätt, får han göra detta utan härskande fastighetens medgivande?

2020-06-25 i Servitut
FRÅGA
Hej Lawline.Vi bor i en utav två nybyggda villor som byggts på en styckad äldre fastighet. för att nå båda fastigheterna och dess uppfarter finns en skaftväg på ca 35 meter, 4 meter bred enligt tomtkartan.Skaftvägen tillhör vår granne och till detta finns ett avtalsservitut som ger oss rätt att kostnadsfritt använda vägen för all framtid, vi är alltså härskande part.Skaftvägen har varit något felplacerad och har gått ca 1,5 meter in på vår fastighet, detta har vi aldrig haft några invändningar emot.Nu har grannen valt att flytta skaftvägen (utan att kommunicera detta till oss eller andra) till en korrekt placering vilket i praktiken betyder att vägen blivit 1,5 meter bredare (då dom inte kan göra något åt den biten som trots allt ligger på vår mark).Dom har också höjt marken några cm med ett antal lass grus, även på den delen som ligger på vår fastighet.Till sist, det som nu görs är att dom skall lägga stora stenar på skaftvägen längs med gränsen mot oss. Stenarna kommer ligga på skaftvägen där det finns servitut.Får dom verkligen bygga om vägen samt sätta upp permanenta hinder längs med gränsen utan vårt medgivande? Dels hindrar det ev avlastning och jag ser det som en fara om dom t.ex. inte syns efter ett snöfall.
SVAR

Hejsan och tack för att du ni vänder dig till oss på Lawline.

Aktuell lag: Jordabalken 7 och 14 kap

Avtalet
Avtalet är den källan som man bör konsultera först. Huvudregeln är att det är det är den härskande fastigheten som ska stå för underhållet av vägen om inget annat har skrivits i avtalsservitutet, se 14 kap 1§ 2 st. Tjänande fastigheten får inte åläggas skyldigheter som går utöver underhållsskyldigheterna (fixa vägbulor, etc). Detta innebär att om det inte står något i avtalet om vem som har underhållsskyldighet så är detta den härskande fastigheten skyldighet. Det kan därför vara så att den tjänande fastigheten har gått över dennes befogenheter enligt avtalet.

Har någon av fastighetsägarna åsidosatt sina skyldigheter, åligger det denne enligt 14 kap. 7 § att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts och att ersätta skada.

Om tjänande fastighet har underhållsskyldighet enligt avtal
I dessa fall har tjänande fastigheten underhållsskyldighet och har därmed skyldighet att underhålla vägen. Frågan är i denna situation om förflyttning av vägen, grusning och att lägga stora stenar vid sidan av vägen kan anses vara underhållsarbete och om de kan göra detta utan att fråga den härskande fastigheten.

För att besvara denna frågan måste vi utläsa ändamålet med servitutet. I alla avtalservitut ska det stå vad ändamålet är med den, se 14 kap 5§. Är ändamålet till exempel att härskande fastighet ska på ett säkert sätt kunna använda vägen kan t.ex utbyggnaden av vägen strida den säkerhet vägen ska ha enligt avtalet. Det kan även vara så att förflyttning av vägen kan ändra omständigheterna i avtalet och avtalet på något sätt måste ändras. För ändring av avtalet måste medgivande från både fastighetsägarna finnas.

Bredden på vägen
Jag förstår det som att den utbyggnad av vägen innebär att det inte blir en större inskränkning i er fastighet utan att den tränger in lika mycket som innan förutom det att vägen har blivit bredare på den andra sidan. Jag är tveksam på att detta kan vara en enskild grund för att den tjänande fastigheten ska vara skyldig att behöva ditt medgivande. Detta på grund av att det inte har blivit större intrång i din fastighet än vad du redan har samtyckt till innan.

Sammanfattning
För att kunna besvara helt på din fråga skulle jag behöva avtalsservitutet. Men jag har gett dig den information som behövs för att kunna tolka avtalet själv och se om det är så att det krävs ditt medgivande eller inte. Om det är den härskande fastigheten som står för underhållet så får inte den tjänande göra detta utan ert medgivande. Är det så att tjänande fastigheten står för underhållet så måste man ta vägledning utifrån ändamålet med servitutet. Dock är min bedömning att en sådan väsentlig ändring av vägen så följer det, av allmänna avtalsrättsliga principer, en upplysningsplikt till sin avtalspart samt medgivande. Jag rekommenderar att ni påpekar detta till tjänande fastigheten och försöker se till att få upp en dialog. Om det är ni som har underhållsplikten så bör ni påpeka detta med. Ni kan i sådana fall även åberopa att vägen ska återställas.

Har du några följdfrågor så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (272)
2021-01-12 Kan ett avtal om servitut ingås utan samtycke från härskande fastigheten?
2020-12-26 Diverse frågor med anknytning till ett servitut
2020-12-01 Vad innebär härskande och tjänande fastighet?
2020-11-24 Underhållande av officialservitut

Alla besvarade frågor (88254)