Tillämpningen av försäkringar och pensionssparande med förmånstagarförordnande

FRÅGA
Min mamma har avlidit och skrivit sin man (som Inte Är min eller mina syskons pappa) som förmånstagare på pension, försäkring och annat. Betyder det att vi syskon inte ärver något alls? (Mannen har inga barn). Eller är han skyldig att ge oss 50% även om utbetalningarna görs till honom?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om den avlidne har försäkringar eller pensionssparande med förmånstagarförordnande ska värdet på dessa tillgångar inte ingå i kvarlåtenskapen, 14 kap. 7 § 1 st. försäkringsavtalslagen (2005:104) och 4 kap. 6 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande Detta innebär att pengarna betalas ut direkt till förmånstagaren och inte ingår i boets behållning vid beräkningen av arvslotten. Försäkringar och pensionssparande med förmånstagarförordnande ska antecknas i bouppteckningen, 20 kap. 5 § 2 st. ärvdabalken (1958:637).

Ni som bröstarvingar har möjlighet att inom ett år från att bouppteckningen avslutats väcka talan om jämkning av förmånstagarförordnandena vid tingsrätten. Skäl för jämkning föreligger om en tillämpning av förmånstagarförordnandena skulle leda till ett oskäligt resultat gentemot er som bröstarvingar. Vid skälighetsbedömningen beaktas skälen för förmånstagarförordnandena. Domstolen gör även en bedömning av förmånstagarens (i förevarande fall den efterlevande makens) och bröstarvingarnas ekonomiska förhållanden, 14 kap. 7 § 2 och 4 st. försäkringsavtalslagen (2005:104) och 4 kap. 7 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Högsta domstolen har i NJA 1995 s. 423 fastslagit att jämkning är utesluten förutom i särpräglade fall, om den som begär jämkning har normala inkomster och kan försörja sig själv och sin familj.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1019)
2020-12-04 Finns arvsskifteshandlingar registrerade?
2020-11-30 Ska hyra betalas ur dödsboet?
2020-11-30 Vem sköter dödsbo om ingen av kusinerna vill?
2020-11-30 Arv och arvsavstående

Alla besvarade frågor (86944)