Tillämpning av skollagen och föräldrabalken

2016-02-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Min före detta fru åkte iväg på en längre semester utan att jag godkänt ledighetsansökan till skolan, Vi har delnad vårdnad och barnet är tio år. Jag har varit i kontakt med utbildningschefen och därmed den ansvarige för ledighet längre än tio dagar. Han har inte så mycket att tillägga när jag frågar honom om de inte ska följa skollagen. De tog även emot mitt barn utan jag godkänt flytt av skola,dvs ej underskriven ansökan av båda vårdnadshavare. Vad kan jag göra åt detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör om ett barns ena vårdnadshavare kan fatta större beslut såsom längre utlandssemestrar och skolbyte utan att konsultera den andra vårdnadshavaren. Jag tolkar din fråga som om du även undrar om du kan angripa skolans hantering av frågan.

I mitt svar kommer jag först ge en allmän redogörelse av rättsläget. Därefter kommer jag tillämpa regler utifrån de förutsättningar du angivit. Slutligen kommer jag ge dig en sammanfattning samt en rekommendation på hur du bör gå vidare.

Allmän redogörelse av rättsläget.

Inledningsvis kan konstateras att ni har gemensam vårdnad enligt Äktenskapsbalken (FB) 6 kap 3 eller 4 § §. Det innebär att ni som vårdnadshavare gemensamt har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Detta framgår av 6:11 och 6:13 FB.

I alla beslut som fattas som rör barnet så skall den viktiga 2 a § i 6 kap FB beaktas. Där framgår att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad boende och umgänge.

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och den ena föräldern vill få till en ändring i vårdnaden så skall rätten bestämma om vårdnaden skall vara delad eller anförtros åt den ena föräldern. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Vad gäller ledighet från skolan så regleras det mycket riktigt av skollagen, se skollagen 7 kap 18 §. För ledighet under tio dagar så kan klassföreståndaren eller någon annan bevilja detta. För ledighet längre än tio dagar är det rektor som skall bevilja detta. Rektorn kan inte uppdra åt någon annan att besluta om detta. När bedömningen för om ledighet skal beviljas så är det en samlad bedömning av elevens skolsituation som görs. Om föräldrar efter avslag väljer att trots detta ta med barn utomlands blir det inga konsekvenser för dem. Det är också rektor som beviljar befrielse från obligatoriska moment enligt 7 kap 19 § §.

Beslut om befrielse kan överklagas enligt 28 kap 9 §§ skollagen.

Tillämpning i ditt fall.

Att barnets mamma tar med barnet utomlands eller byter skola utan din tillåtelse är definitivt fel enligt föräldrabalken. Främst enligt 6:11 och 6:13 FB.

Att skolan beviljat ledighetsansökan kan vara fel dels eftersom det är rektor som skall bevilja ledighetsansökningar och befrielse från obligatoriska moment och dels eftersom det krävs båda föräldrars underskrift.

Jag har dock svårt att se hur du skulle överklaga beslutet eftersom det är gynnande för den som ansöker. Det blir en problematik där eftersom är svårt att i efterhand överklaga gynnande beslut.

Rekommendation.

Barnets mamma har definitivt gjort fel som fattat besluten utan din medverkan. Det kan i förlängningen leda till att du kan ansöka om att få ensam vårdnad. Det bygger då på att barnets mamma vid upprepade tillfällen inte iakttar kravet på att ni skall besluta gemensamt om viktiga angelägenheter som rör barnet.

Du bör först och främst påtala detta för mamman och försöka komma fram utan att blanda in domstolen. Du ska också dokumentera alla beslut mamman fattar utan dig så gott det går, spara sms och mail. Försök ha någon med dig när du pratar med mamman om sådant som rör barnet. Du kan behöva ha någon som kan styrka vad som sagts vid ett senare tillfälle.

Om det blir en vårdnadstvist så är föräldrarnas förmåga att samarbeta oerhört viktigt. Om den ena parten inte samarbetar och inte gjort det historiskt sett talar det definitivt, i det här fallet till din fördel. Du skall också vara medveten om att man aldrig på förhand kan veta hur utfallet av en domstolsprövning blir. Särskilt i mål som rör barn för där beaktar de i huvudsak barnets bästa och det är inte alltid domstolens bild av barnets bästa sammanfaller med din bild av vad som är bäst för barnet.

Vad gäller att skolan godkände ledighetsansökan kan det visserligen vara fel med i och med att det är ett gynnande beslut så är det svårt att överklaga det. Påtala ändå detta för skolan. Påtala också att rektor skall besluta om ledighet över 10 dagar.

Hälsningar

Emil Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3566)
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?

Alla besvarade frågor (88213)