Tillämplig lag vid äktenskapsskillnad om giftemålet skett utomlands

2019-07-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Om man har gift sig utomlands men är svensk och bor i sverige, vilka skilsmässeregler skulle gälla? Skulle det vara enligt svensk lag? T.ex om maken från andra landet skulle kunna kräva hälften av ens ägodelar (även personlig egendom) eftersom det är lag i det landet?Tack massor
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret kan något bero på var ni gift er. Frågan rör nämligen det alldeles särskilda rättsområdet internationell privaträtt – ibland endast benämnt IP-rätt – som bland annat reglerar frågorna om vilka länders lagar och domstolar som är tillämpliga när en fråga har anknytning till mer än ett land. Det är därför av helt avgörande vikt var din make är ifrån, var han eller hon bor och möjligen också var ni gifte er. I korthet gäller följande:

Om ni båda är medborgare i nordiska länder regleras frågan av förordningen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap (NÄF). Enligt NÄF är svensk lag tillämplig, om inte annat eftersom du både är svensk och bor här. Om din make inte är svensk medborgare och bor eller åtminstone efter att han eller hon fyllde 18 år har bott i sitt medborgarskapsland någorlunda stadigvarande, eller är svensk medborgare men bott i ett annat nordiskt land i minst ett år innan ansökan om skilsmässa, är även detta lands domstolsväsende och lagstiftning tillämplig (7 § NÄF). I sådant fall är både svensk rätt och det andra landets rätt tillämplig, fram till att talan om äktenskapsskillnad väcks i det ena landet. Situationen där flera länders lag kan vara tillämpliga fram till att talan väcks i ett av länderna kallas på IP-rättslig terminologi forum shopping, eftersom det inbjuder parterna till att väcka talan i det land där det är förmånligast bestämmelser för den egna parten.

Om din make inte är medborgare i ett nordiskt land regleras frågan istället av lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Även EU:s förordning nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning nr 1347/2000, den så kallade Bryssel II-förordningen, är relevant för frågan. IÄL bygger på i allt nu väsentligt samma principer som NÄF, och svensk rätt är tillämplig liksom möjligen även andra länders om din make har sådan koppling dit som varit tillräcklig för att NÄF varit tillämplig om det rört sig om ett nordiskt land (3 kap 2 § IÄL). Bryssel II-förordningen hindrar dessutom varje annat EU-lands domstolar från att ta upp tvisten i andra fall än när det är behörighet enligt grunderna ovan (artikel 3.1 Bryssel II).

Ovanstående innebär att så länge ni båda endast har kopplingar till nordiska länder eller i övrigt EU-länder, kan inte landet där ni ingick äktenskapet få avgörande betydelse för vilket lands lagar som reglerar skilsmässan. Om ni däremot ingått äktenskapen utanför Norden eller i övrigt EU, vågar jag inte lova att det landets nationella rätt förhindrar en prövning, utan det kan möjligen vara så att det faktum att äktenskapet ingåtts där är tillräckligt för att den nationella rätten ska vara tillämplig. Det kan, som sagts ovan, också vara sa att land utanför Norden eller i övrigt EU kan ha tillämplig rätt på den grund att din make bor eller har bott där.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1045)
2021-05-08 Betalningsansvar efter äktenskapsskillnad
2021-05-02 När är äktenskap upplöst vid betänketid vid skilsmässa?
2021-04-30 Ena maken gör sig av med tillgångar innan äktenskapsskillnad väcktes
2021-04-29 Blir byggnad på enskild egendom giftorättsgods?

Alla besvarade frågor (92074)