Tidigare brottslighets inverkan på utdömande av straff

2015-04-27 i Påföljder
FRÅGA
Hej.För en dryg månad sedan utsattes jag för egenmäktigt förfarande (försök till glasögonstöld) och min kompis som var med mig för misshandel på väg hem från krogen. Gärningsmannen är sedan tidigare känd av polisen och rättegångsdatum är 11:e juni. Jag undrar hur det faktum att han är känd av polisen sedan tidigare kan påverka utdömandet av straff?
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

När du säger att gärningsmannen är känd sedan tidigare hos polisen utgår jag från att du menar att gärningsmannen är dömd för tidigare brottslighet. Om så inte är fallet kan det faktum att polisen känner till gärningsmannen i fråga inte påverka straffet denne kommer att få för de brott denne begått gentemot dig och din vän.

Enligt 29 kapitlet 4 § Brottsbalken kan straffet för en person som begått ett brott (den tilltalade) skärpas om personen i fråga tidigare gjort sig skyldig till brott, detta förutsatt att den tidigare brottsligheten inte kan beaktas vid påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig.

Detta betyder att tidigare begången brottslighet i första hand kan påverka vilken typ av straff den tilltalade ska få. Om den tilltalades brott kan leda antingen till ett bötesstraff eller till fängelse och det är oklart vilken av dessa påföljder den tilltalade ska få, kan således tidigare brottslighet leda till att den strängare påföljden, i detta fall fängelse, väljs.

Om ett sådant gränsfall mellan vilken typ av påföljd som ska väljas inte föreligger för den tilltalade kan i andra hand den tidigare brottsligheten leda till att, om den tilltalade är villkorligt frigiven, den villkorliga frigivningen upphävs och den tilltalade därmed, i fängelse, måste avtjäna den tid som motsvarar den villkorliga frigivningen.

Om ett gränsfall mellan vilken typ av påföljd som ska väljas inte föreligger och den tilltalade inte heller är villkorligt frigiven kan slutligen den tidigare brottsligheten påverka själva straffet. Om den tilltalade skulle blivit dömd till tre månaders fängelse kan således den tidigare brottsligheten exempelvis leda till att den tilltalade istället döms till fem månaders fängelse.

Det är dock viktigt att komma ihåg att tidigare brottslighet inte alltid behöver leda till några negativa konsekvenser för den tilltalade. Såsom framgår av 29 kapitlet 4 § Brottsbalken ska nämligen den tidigare brottslighetens omfattning (hur många brott som begåtts), samt den tid som förflutit mellan såväl de tidigare brotten och det nu aktuella brottet beaktas. Därtill ska beaktas om de tidigare brotten och det nu aktuella brottet är likartade (exempelvis om det nuvarande brottet är stöld och de tidigare brotten även de utgör stöld) samt om tidigare brott och det nu aktuella brottet är allvarligt (vilket generellt brukar anses vara fallet om tidigare brott och det nuvarande brottet vart och ett motsvarar ett straff på 1 års fängelse eller mer). Det blir således en bedömning av domstolen i det enskilda fallet om den tilltalade ska påverkas negativt av tidigare brottslighet.

Då jag inte vet vilken tidigare brottslighet gärningsmannen i ert fall blivit dömd för kan jag dessvärre inte göra någon analys på om gärningsmannens tidigare brottslighet kan påverka dennes påföljdsval, eventuella villkorliga frigivning eller straff. Mot bakgrund av att egenmäktigt förfarande av normalgraden högst kan ge ett fängelsestraff på sex månader och att misshandel av normalgraden sällan ger ett straff motsvarande 1 års fängelse eller högre finns det dock en risk för att domstolen inte kommer att beakta gärningsmannens tidigare brottslighet, se 8 kapitlet 8 § Brottsbalken och 3 kapitlet 5 § Brottsbalken.

Hoppas detta ger någon klarhet!

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81781)