Tid för val av och byte ordförande i förening

2017-10-20 i Föreningar
FRÅGA
Hej.Stämman i en bostadsrättsförening väljer antal ledamöter i styrelse.I vår förening väljer sedan styrelsen ordförande. - Finns det någonstans lagstadgat när ordförande senast skall väljas räknat från den dag då stämman beslutade om antal ledamöter i styrelsen?- Kan styrelsen under året, tid mellan två stämmor, välja och byta ordförande? Om, flera gånger?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tid för val av ordförande

Beträffande bostadsrättsförenings ledning, tillämpas lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (9 kap. 12 § bostadsrättslagen). Det finns emellertid några undantag såtillvida att

1.av styrelsens ledamöter skall alltid minst två eller, om styrelsen består av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på föreningsstämma. 2.om inte något annat har bestämts i stadgarna, kan bostadsrättshavarens make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant för styrelseledamot, även om maken eller sambon inte är medlem i föreningen. 3.Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.

Ordförande ska väljas av bostadsrättsföreningens styrelse (6 kap. 8 § lag om ekonomiska föreningar). Detta gäller dock enbart i det fall inte något annat är föreskrivet i stadgarna eller har beslutats av föreningsstämman. Det vanliga är att styrelsen utser ordförande på första styrelsemötet. Vissa stadgar föreskriver emellertid att ordföranden väljs på föreningsstämman.

Det finns sålunda ingen exakt angiven tidpunkt, förutom att valet ska ske vid sammanträde för styrelsen eller föreningsstämman. Ett val av ordförande bör dock, med hänsyn till bostadsrättsföreningens bästa, väljas snarast.

Möjlighet att byta ordförande

Huruvida ordförande kan bytas, gäller att byte av ordförande måste ske under styrelsesammanträde eller vid föreningsstämma, om inte annat är föreskrivet i stadgarna.

Det kan dock hända, att ledamot i styrelsen väljer att lämna sitt uppdrag under mandatperioden. Är styrelsen fortfarande beslutsmässig, det vill säga att styrelsen fortfarande har minst hälften av ledamöterna kvar, händer det ingenting. Styrelsen fortsätter som vanligt. Skulle så inte vara fallet får, styrelsen kalla till ett årsmöte, under vilket en eller flera personer väljs till nya styrelseledamöter.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?