Testamentvittnes död

2017-02-07 i Testamente
FRÅGA
är ett testamente giltigt även om vittnena är avlidna
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga på så sätt att du har funderingar kring ett testamentes formkrav och giltighet samt betydelsen av testamentsvittnen.

Frågor angående testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).
Enligt 10 kap. 1 § ÄB, ska testamente upprättas skriftligen med samtidig närvaro av två vittnen. Testamentsvittnen är så kallade solennitetsvittnen, vilket innebär att deras närvaro är absolut nödvändig för att ett giltigt testamente ska anses föreligga. Iakttas inte de föreskrivna reglerna om hur ett testamente upprättas, blir den inte giltig. Ett testamente är därför en formbunden rättshandling, se 13 kap. 1 § ÄB. Genom att vittnena betraktar att testatorn undertecknar testamentet och genom att vittnena i nära anslutning till detta, själva undertecknar testamentet, bekräftar och bestyrker dem på så sätt testatorns vilja. Härtill krävs det alltså att vittnena har insikt om vittnesbekräftelsens betydelse.

Enligt 10 kap. 2 § ÄB, bör testamentsvittnena även anteckna ett så kallat vittnesintyg genom en vittnesmening, som bland annat innehåller uppgifter om vittnenas yrke, hemvist, personnummer och övriga omständigheter som är av betydelse vid undertecknandet. Detta gör att det blir lättare att identifiera vittnena och få kontakt med dem för att vid en eventuell tvist, underlätta bevisningen om att allt har gått rätt till vid upprättandet av testamentet. Innehåller exempelvis en vittnesmening en bekräftelse om att föreskrivna formkrav för upprättande av testament har uppfyllts, så är det den som påstår att så inte har skett, som har bevisbördan för detta. Testamentet blir dock inte ogiltigt om vittnesmeningen inte föreligger. Om testamentsvittnena har avlidit blir det naturligtvis svårt att kontakta dem för ett vittnesförhör, därför är en vittnesmening av praktiska skäl mycket fördelaktigt ur bevishänseende.

Gällande giltigheten av ett testamente, har dock testamentsvittnenas död ingen betydelse. Betydelsen av testamentsvittnen gäller allra främst vid själva upprättandet av ett giltigt testamentet för att där och då, sanningsförsäkra testatorns vilja.
Något krav på att upprätta ett nytt testamente efter vittnes död finns inte och därför blir testamentet fortfarande giltigt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2931)
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz

Alla besvarade frågor (95762)