Testamentvittnes död

är ett testamente giltigt även om vittnena är avlidna

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga på så sätt att du har funderingar kring ett testamentes formkrav och giltighet samt betydelsen av testamentsvittnen.

Frågor angående testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).
Enligt 10 kap. 1 § ÄB, ska testamente upprättas skriftligen med samtidig närvaro av två vittnen. Testamentsvittnen är så kallade solennitetsvittnen, vilket innebär att deras närvaro är absolut nödvändig för att ett giltigt testamente ska anses föreligga. Iakttas inte de föreskrivna reglerna om hur ett testamente upprättas, blir den inte giltig. Ett testamente är därför en formbunden rättshandling, se 13 kap. 1 § ÄB. Genom att vittnena betraktar att testatorn undertecknar testamentet och genom att vittnena i nära anslutning till detta, själva undertecknar testamentet, bekräftar och bestyrker dem på så sätt testatorns vilja. Härtill krävs det alltså att vittnena har insikt om vittnesbekräftelsens betydelse.

Enligt 10 kap. 2 § ÄB, bör testamentsvittnena även anteckna ett så kallat vittnesintyg genom en vittnesmening, som bland annat innehåller uppgifter om vittnenas yrke, hemvist, personnummer och övriga omständigheter som är av betydelse vid undertecknandet. Detta gör att det blir lättare att identifiera vittnena och få kontakt med dem för att vid en eventuell tvist, underlätta bevisningen om att allt har gått rätt till vid upprättandet av testamentet. Innehåller exempelvis en vittnesmening en bekräftelse om att föreskrivna formkrav för upprättande av testament har uppfyllts, så är det den som påstår att så inte har skett, som har bevisbördan för detta. Testamentet blir dock inte ogiltigt om vittnesmeningen inte föreligger. Om testamentsvittnena har avlidit blir det naturligtvis svårt att kontakta dem för ett vittnesförhör, därför är en vittnesmening av praktiska skäl mycket fördelaktigt ur bevishänseende.

Gällande giltigheten av ett testamente, har dock testamentsvittnenas död ingen betydelse. Betydelsen av testamentsvittnen gäller allra främst vid själva upprättandet av ett giltigt testamentet för att där och då, sanningsförsäkra testatorns vilja.
Något krav på att upprätta ett nytt testamente efter vittnes död finns inte och därför blir testamentet fortfarande giltigt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning