Testamentets giltighet

2020-07-16 i Testamente
FRÅGA
Min far har skrivit ett testamente trots att han dement. Där har han testamenterat 1 miljon till sin särbo. Är detta verkligen giltigt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler kring testamente och dess giltighet återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Formkrav för testamente
För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla ett antal angivna formkrav i lag. Det första formkravet är att testamentet måste vara skriftligen upprättat. Vidare finns ett samtidighetskrav, vilket innebär att testatorn måste skriva under testamentet i samtidig närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Testator är en benämning på den som upprättar testamentet. Därutöver ska två vittnen bestyrka testamentet med sina namn (10 kap. 1 § ÄB). Om samtliga formkrav är uppfyllda blir testamentet giltigt (jfr 13 kap. 1 § ÄB).

Upprättande av testamente under påverkan av psykisk störning
Testamentes giltighet kan emellertid påverkas av testators psykiska hälsotillstånd vid upprättandet av handlingen. Ett testamente är ogiltigt om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning (13 kap. 2 § ÄB). Det här gäller även om samtliga formkrav är uppfyllda. Det är den som påstår att ett testamente är ogiltigt som har bevisbördan för detta (NJA 1938 s. 131 och NJA 2009 s. 249).

Det krävs ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och testamentets innehåll för att det ska bli ogiltigt på den grunden. Testamentets innehåll eller tillkomsten av handlingen måste ha påverkats av den psykiska störningen.

Demens är en sjukdom som kan innebära att den enskilde har begränsad psykisk klarhet i vissa episoder. Att man har demens diskvalificerar emellertid inte någon från att skriva ett testamente. Ett testamente som är upprättat av en dement person blir inte per automatik ogiltigt. Om denne skriver ett testamente utan att vara påverkad av sjukdomen i den aktuella situationen och samtliga formkrav är uppfyllda, blir testamentet giltigt.

För att ta ställning till huruvida ett testamente har upprättats under påverkan av psykisk störning får således en bedömning göras i varje enskilt fall. Man får särskilt beakta om testatorn hade förståelse och insikt i testamentet och dess innehåll.

Klander av testamente
Om du som arvinge vill göra gällande att handlingen har upprättats under påverkan av en psykisk störning och är ogiltig, behöver du klandra testamentet. En klandertalan ska väckas inom sex månader efter det att du har blivit delgiven testamentet (14 kap. 5 § första stycket 1 ÄB). Om testamentet inte klandras inom den angivna tiden, går rätten till att väcka talan förlorad (14 kap. 5 § första stycket 2 ÄB).

Det krävs alltså en klandertalan för att ett ogiltigt testamente enligt 13 kap. ÄB inte ska få någon verkan. Om talan inte väcks kommer testamentet att gälla, även om testamentet är ogiltigt enligt 13 kap. ÄB.

Slutgiltiga reflektioner
Om testatorn inte haft insikt i testamentet när det upprättades på grund av begränsad psykisk klarhet, kan handlingen anses vara ogiltig. För att testamentet inte ska få någon verkan måste du som arvinge väcka en klandertalan inom sex månader från det att du erhöll del av testamentet. Därutöver åligger bevisbördan dig, vilket innebär att du måste kunna bevisa att testamentet har upprättats under påverkan av demenssjukdomen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2785)
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år
2021-02-28 Kan man testamentera gemensamt till makar?
2021-02-28 Testamente och rättshandlingsförmåga
2021-02-28 Vad händer om testamentstagare avlider före testatorn i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (89823)