Syskons rätt till arv när testamente finns

2021-09-25 i Testamente
FRÅGA
Min farbror har skrivit bort sin syster på testamentet pga ingen kontakt bara närma kontakt när min farbror låg på dödsbädden. Min farbror hade inga barn och ingen sambo. Han testamenterade halva till Cancerfonden och halva till sin bror, kan hans syster ärva honom ändå?
SVAR

Hej, tack för din fråga.

Den generella utgångspunkten är att när en person dör så fördelas kvarlåtenskapen efter denne mellan den avlidnes arvingar. Med arvingar menas den avlidnes barn och barnbarn som är de som får ärva först (första arvsklassen, se 2 kap. 1 § Ärvdabalken). Därefter kommer den avlidnes föräldrar som är de som får ärva om det inte finns några barn eller barnbarn samt den avlidnes syskon som får ärva om även föräldrarna är döda och syskonbarn som får ärva om även deras föräldrar är döda (andra arvsklassen, se 2 kap. 2 § Ärvdabalken). Sist kommer mor-och farföräldrar som får ärva om även syskonbarnen är döda eller inte finns och mostrar och fastrar som får ärva om inte heller mor-och farföräldrarna är i livet (tredje arvsklassen, se 2 kap. 3 § Ärvdabalken). Inom en och samma arvsklass ska var och en få lika stor del av kvarlåtenskapen.

Genom testamente kan en person förordna om vad som ska ske med dennes tillgångar efter dennes död och på så sätt så sker fördelningen av tillgångarna i enlighet med testamentet istället för enligt reglerna i 2 kap. Ärvdabalken. Man kan alltså som i det här fallet i sitt testamente förordna om att den ena halvan av kvarlåtenskapen ska gå till Cancerfonden och den andra halvan ska gå till sin bror och på så sätt göra sin syster arvlös.

Det enda din farbrors syster kan göra för att kunna ärva efter din farbror är att begära en ogiltighetsförklaring av testamentet. Ett testamente kan endast ogiltigförklaras under vissa i lagen angivna förutsättningar. För att ett testamente ska ogiltigförklaras måste också de arvingar som anser testamentet vara ogiltigt klandra detta genom att väcka talan om att testamentet ska ogiltigförklaras inom sex månader från det att arvingen blev delgiven testamentet. Om talan inte väcks inom sex månaders-fristen anses testamentet giltigt och kan inte angripas (14 kap. 5 § Ärvdabalken).

Grund för klander föreligger om testator inte var behörig att upprätta testamente, eller om formkraven i 10 kap. Ärvdabalken inte iakttagits (13 kap. 1 § Ärvdabalken). Grund för klander föreligger också om testamentet upprättats under påverkan av psykisk störning eller då testator upprättat testamentet till följd av att någon utövat tvång mot testator eller missbrukat testators oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning. Att testator blivit svikligen förledd till att upprätta testamentet eller varit omedveten om faktiska förhållanden som haft avgörande inflytande på testators vilja att upprätta testamentet utgör också grund för klander av testamentet (se 13 kap. 2 § Ärvdabalken och 13 kap. 3 § Ärvdabalken)

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vänligen

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2949)
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?

Alla besvarade frågor (96369)