Syftar skrivningen av testamentet på att makarna sitter i orubbat bo?

2020-09-25 i Testamente
FRÅGA
Vi har skrivet detta testamente:"Vi undertecknade äkta makar, 3901.... X och 3901 ... Z, båda med adress Gatan 23, Y, förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att all vår kvarlåtenskap vid vår bortgång skall tillfalla våra bröstarvingar att fördelas dem emellan enligt gällande lag.Arv som tillfaller arvinge med anledning av detta testamente och avkastningen härav, skall i äktenskap utgöra arvingens enskilda egendom vari giftorätt ej skall råda. Dessutom skall arvet ej ingå bland egendom som är föremål för delning mellan sambos enligt sambolagen."Min fråga: Gäller trots detta testamente, att efterlevande maka - alltså X eller Z - sitter i "orubbat bo" - och att barnen först ärver efter att båda makarna gått bort?Tack på förhand och med vänlig hälsning
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att ta bort era namn och den angivna staden för att upprätthålla Lawlines krav på att avlägsna personuppgifter. Jag anger makarna som X och Z och staden Y.

Er skrivning i testamentet
För att en make ska sitta i orubbat bo måste familjeförhållandena vara sådana att det antingen inte finns några barn, eller att de barn som finns är gemensamma. Jag antar att bröstarvingarna som ni syftar på i testamentet är era gemensamma.

I testamentet har ni angett att er kvarlåtenskap ska tillfalla era bröstarvingar vid er bortgång, och kvarlåtenskapen ska fördelas enligt den lag som gäller. Jag anser att ert skrivna testamente ger uttryck för er vilja och det går följaktligen att skriva som ni har gjort. Ett alternativt sätt att uttrycka sig hade kunnat vara: "Efterlevande (eller överlevande) make ska ärva den först avlidne maken och efter båda makarnas bortgång ska all kvarlåtenskap tillfalla våra bröstarvingar…", eller något liknande för att verkligen tydliggöra förordnandet. Ert sätt att uttrycka fördelningen av kvarlåtenskapen tycker jag emellertid, återigen, fungerar bra!

Enligt den legala arvsordningen ärver makar varandra före gemensamma barn, vilket betyder att den efterlevande maken sitter i orubbat bo enligt ärvdabalken (ÄB). Barnen ärver er efter er bortgång. Jag förstår dock att ni väljer att skriva ett inbördes testamente eftersom att ni vill skydda era barn från exempelvis eventuell skilsmässa, i form av att arvet och dess avkastning ska utgöra enskild egendom.

Att tänka på vid upprättande av testamente
Tänk på att testamentet ska upprättas enligt de formkrav som finns (10 kap. ÄB). Det ska upprättas skriftligen med två vittnen som samtidigt ska närvara vid testators underskrift av testamentshandlingen och därefter bevittnas med vittnenas underskrifter. Vittnena ska ha kännedom om att det rör sig om ett testamente men de behöver inte veta vad det står i handlingen (10 kap. 1 § ÄB). Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2821)
2021-04-20 Testamente vid sambors skilsmässa
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?

Alla besvarade frågor (91353)