Svenskt medborgarskap och skilsmässa för person med permanent uppehållstillstånd

2015-08-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min fru är svensk medborgare och vi även har ett barn , jag har permanent uppehållstillstånd och vi kommer att skilja sig snart. Så jag har en fråga att , kan jag få svensk medborgarskap om jag skiljer med min fru. och vi är registrerad här som gifta i skatteverket, så kan man skilja här i Sverige , eller?.
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Medborgarskap
Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, MedbL, innehåller regler om hur man blir medborgare i Sverige. Du kan efter skilsmässan genom ansökan få medborgarskap om du kan styrka sin identitet, har permanent uppehållstillstånd, hemvist här sedan fyra år om du är statslös eller flykting enligt utlänningslagen eller annars sedan fem år. Vidare krävs ett hederligt levnadssätt, d.v.s. att du inte har begått något brott under senaste tiden. Detta finns att läsa i 11 § MedbL. Om din identitet inte kan styrkas måste du ha haft hemvis i Sverige i åtta år. Ansökan kostar 1500 kronor.

Migrationsverket har en bra hemsida om medborgarskap där bland annat blanketter finns, se här.

Skilsmässa
Lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, IÄL, borde gälla er skilsmässa. 3 kap. 2 § IÄL innebär att mål om äktenskapsskillnad får tas upp av svensk domstol om:
båda makarna är svenska medborgare käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton årkäranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett årsvaranden har hemvist här i riketsaken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighetdet i annat fall än som avses i 1-5 finns särskilda skäl att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvist

Det är med andra ord möjligt att ta ut skilsmässa i Sverige. Skilsmässan sker enligt svensk lag, se 3 kap. 4 § IÄL.

Sammanfattning
Du kan ansöka om svenskt medborgarskap om du har bott i Sverige i fem år (styrkt identitet krävs). Skilsmässan kan ske i Sverige och enligt svensk lag.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (956)
2020-09-24 Underhållsskyldighet mellan makar vid skilsmässa
2020-09-23 Vad som händer skulder efter skilsmässa
2020-09-23 Äktenskapsskillnad och bodelning
2020-09-22 Hur ansöker jag om skilsmässa?

Alla besvarade frågor (84353)