Styrelsens kompetens i en ekonomisk förening

2017-07-12 i Föreningar
FRÅGA
Hej, jag företräder en upphovsrättsföreningen som har avtal, fullmakter undertecknade av dess styrelser (5 föreningar). Vi förhandlar ni för dessa föreningar och medlemmar om upphovsersättning. Min fråga är om det är tillräckligt med föreningarnas styrelser beslut undertecknade att vi har fullmakt att teckna avtal och inkassera?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är om en förenings styrelse är behörig att ge din organisation fullmakt att företräda föreningarna och dess medlemmar i vissa frågor. För att besvara frågan kommer jag fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Vad en styrelse i en ekonomisk förening får och inte får göra regleras i lag om ekonomiska föreningar (FL) och i respektive förenings stadgar. Eftersom jag inte har stadgarna kan jag inte ge ett svar utifrån dessa. Det är emellertid lätt för er att själva kontrollera stadgarnas innehåll.

I 6 kap. 6 § FL framgår att Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Begreppet ”förvaltning” definieras inte i lagen. Föreningens ändamål och verksamhetens art avgör här förvaltningens gränser. Det som faller under föreningsstämmans kompetensområde utgör i princip inte förvaltning och ligger därför också utanför styrelsens och VD:ns kompetensområde. Stämman har i princip ensam beslutanderätt inom vissa områden.

Frågan är därmed om respektive föreningsstyrelses beslut att låta ”paraplyföreningen” sköta förhandlingar å medlemmarnas vägnar är inom ramen för förvaltningen av föreningens angelägenheter. För att avgöra detta är nästa steg att kontrollera vad som utgör föreningsstämman exklusiva kompetens. Enligt 7 kap. 10 § ska i vart fall följande beslutas om på årsstämman:

Vid årsstämman ska beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i en moderförening som är skyldig att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet gentemot föreningen för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, och

4. i andra ärenden som föreningsstämman ska behandla enligt denna lag eller stadgarna

Det är också möjligt att i vissa fall dra analogier till bolagsstämmans kompetens enligt aktiebolagslagen. Frågan om vem som förhandlar om ersättningen träffas emellertid inte riktigt av någon av de bestämmelser som reglerar bolagsstämmans exklusiva kompetens.

Det innebär att det inte direkt finns några legala hinder mot att låta en ”paraplyföreningen” sköta förhandlingarna och inkassera ersättningen. Dock behöver ni studera respektive förenings stadgar. Om det där framgår ex. att ”föreningens syfte är att teckna avtal och inkassera upphovsrättsersättning” är det möjligt att stadgarna inte stödjer att föreningen lämnar ifrån sig dessa uppgifter.

Lösning

Om det är så att ni misstänker att medlemmarna kommet motsätta sig beslutet eller föreningarnas stadgor är oklara vad gäller förvaltningens gränser är det en god idé att sammankalla extrastämmor och få beslutet sanktionerat av stämman.

Finns ingenting i stadgarna som talar mot att styrelsen fattar detta beslut finns inget hinder i lag mot att så sker.

För kortare uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@lawline.se

Hälsningar,

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?