Styrelsebeslut i bostadsrättsförening

2020-05-12 i Föreningar
FRÅGA
Hej, jag vill glasa in min balkong, jag förstår att jag måste ha tillstånd från Brf samt ett bygglov.Min fråga, har jag rätt att få tillståndet från Brf, eller kan de säga nej till inglasningen? Om man får ett avslag kan man överklaga det ? I så fall till vilken myndighet? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger bostadsrättslagen om förändringar och tillstånd?
Bestämmelsen för ändringar i lägenheten finner vi i 7 kap. 7 § första stycket BL. I paragrafen framgår det att bostadsrättshavaren inte får utföra vissa åtgärder i lägenheten utan styrelsens tillstånd. Tillstånd ska ges för åtgärder som innefattar:

Ingrepp i bärande konstruktion,
ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,
eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen måste alltså precis som du säger ge tillstånd till din inglasning av balkong då det men högsta sannolikhet innebär en väsentlig förändring av lägenheten. Tillståndet måste vara välgrundat. I 7 kap. 7 § andra stycket BL framgår nämligen att styrelsen inte får vägra tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket, om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Styrelsen måste alltså ha bra skäl för att vägra tillstånd. Sådana skäl kan exempelvis vara att planlösningen förändras så drastiskt att lägenheten kan bli svår att sälja efteråt. Jag har svårt att se varför en inglasning av balkong skulle innebära påtaglig skada eller olägenhet för en förening. Detta begrepp är däremot svårtolkat och oklart och styrelsen kan alltså rent tekniskt säga nej till dig.

Vad kan du göra om styrelsen beslutar till din nackdel?

Det rättsliga åtgärderna som ligger för handen för dig att överpröva styrelsens beslut är tyvärr få. I bostadsrättslagen finns inget lagstadgat förfarande för en överprövning av tillståndsbeslut från styrelsen. Istället behöver man försöka göra sin röst hörd på föreningsstämma och till styrelsen. Det du i övrigt kan göra är att gå till allmän domstol och göra din röst hörd. Du lämnar således in en stämningsansökan till den tingsrätt belägen i den orten du bor i. I tingsrätten kan du därefter försöka bevisa att styrelsen inte får vägra tillstånd då din åtgärd inte innebär påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Du måste dock komma ihåg att väga för och nackdelar av att gå till domstol och starta en tvist med din förening. En rättsprocess kan vara dyr och ifall du förlorar den, står du för rättegångskostnaderna för båda parterna.

Det går även att vända sig till Bostadsrättsnämnden för att få en tvist löst. Deras beslut har dock inte juridiskt bindande verkan och är endast konstruerad i privat regi.

Hoppas det var svar på din fråga, annars får du återkomma med en ny.

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (459)
2020-11-30 Kan medlemmar i en ideell förening föra en klandertalan mot ett årsmötebeslut?
2020-11-29 Får man lämna sitt uppdrag i en ideell förening när som helst?
2020-11-29 Kan samma person vara ordförande och kassör i en ideell förening?
2020-11-26 Går det att skjuta upp en ordinarie föreningsstämma?

Alla besvarade frågor (86938)