Strider det mot likhetsprincipen att tilldela vissa medlemmar i en samfällighet avgiftsfria parkeringsplatser?

2021-05-15 i Föreningar
FRÅGA
Hej,jag bor i en samfällighet och man har kallat till extra stämma utan några motioner.Utan man har skrivit fyra olika förslag på dagordningen som enligt styrelsen mailats in av medlemmarna.Vi är totalt femton hus, i samfälligheten ingår soprum samt en gård med parkeringsplatser.För tillfället så har vi 9 parkeringsplatser till medlemmarna och 2 gästparkeringar.På stämman vill man ge fyra medlemmar privata parkeringar utan ngn avgift.Min fråga är då...man kan väl inte bara ge fyra medlemmar privata platser men inte dem andra för då behandlas inta alla lika, alla har samma andelstal i samfälligheten.Vad gör vi om detta röstas igenom på extra stämman ?Tack för svar på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är lagen om samfälligheter (samfällighetslagen, LOS).

Likhetsprincipen, vad gäller?

I föreningar brukar inte sällan likhetsprincipen åberopas vid missnöje bland medlemmarna och principen kommer i det följande att beröras närmare eftersom du åberopar denna som grund. Den är till att börja med inte lagstadgad utan är en så kallad allmän rättsprincip med ursprung i aktiebolagsrätten. Likhetsprincipen syftar till att omöjliggöra eller i vart fall försvåra för styrelsen eller en majoritet av en förenings medlemmar att missgynna eller negativt särbehandla en eller flera i minoritet. Men märk väl att det inte på något sätt handlar om att samtliga medlemmar i alla lägen alltid ska behandlas exakt lika, vilket är en ganska vanligt förekommande missuppfattning.

Högsta domstolen (HD) har i ett ganska nutida avgörande (NJA 2009 s. 550) uttryckt ungefär att medlemmar i en förening får behandlas olika om det föreligger sakliga skäl för detta. I det ifrågavarande rättsfallet konstaterade HD (och även den hovrätt som tidigare hade prövat frågan) att en bostadsrättsförening har en relativt vidsträckt handlingsfrihet avseende just hanteringen och skötseln av fastigheten. I det här målet hade en medlems balkongansökan avslagits trots att samma förening tidigare hade lämnat sitt samtycke till två andra medlemmar som sedermera hade fått bygga varsin balkong. Den springande punkten enligt HD var att ta ställning till huruvida det hade funnits beaktansvärda (sakliga) skäl för föreningens beslut om avslag. Domstolen fann att så var fallet eftersom grunden för beslutet var arkitektoniskt och av vikt för fasaden. HD kom därför fram till att beslutet inte utgjorde ett åsidosättande av likhetsprincipen.

Annorlunda uttryckt: Bara för att en medlem skulle få tillåtelse att ta ner en vägg innebär inte det per automatik att samtliga andelsägare i exempelvis en bostadsrättsförening kommer att få göra detsamma. Det handlar helt enkelt om en bedömning i det enskilda fallet. Givet det ovan refererade HD-avgörandet menar jag att likhetsprincipen ska förstås som att denna i föreningsrättsliga sammanhang främst är tänkt att säkerställa ett skydd mot objektivt felaktiga och ogrundade beslut, vilket det enligt min mening synes vara fråga om i det här fallet. För såvitt jag kan bedöma och utifrån din ärendebeskrivning föreligger det knappast några beaktansvärda/sakliga skäl för det man har för avsikt att genomföra beträffande parkeringsplatserna.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis menar jag att du har fog för din uppfattning och för det fall stämman röstar igenom ett förslag i strid med likhetsprincipen blir du, som svar på din andra fråga, hänvisad till att klandra stämmans beslut genom att väcka en talan i domstol (i en tingsrätt som första instans, eller rättare sagt i en mark- och miljödomstol, vilka organisatoriskt sorterar under vissa tingsrätter). Observera att talan ska väckas inom fyra veckor från dagen för beslutet. Om så inte sker kommer du att gå miste om din klagorätt (se 53 § LOS).

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (544)
2021-12-04 Kan en enskild styrelseledamots rättshandling binda en bostadsrättsförening?
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?

Alla besvarade frågor (97624)