straffpåföljd vid olaga hot och försök till misshandel när gärningspersonen är 16 år

2020-10-25 i Påföljder
FRÅGA
Det kom idag en 16 årig kille hem till mig varav på jag försöker avvisa honom flera gånger, samt min mamma. Han drar ut mig och försöker slå mig varav han missar. Jag ber han återigen att gå men han säger då "kom ut så ska jag bryta dina armar". Varav på jag ringer polisen. Polisen förhör mig och slutsatsen blir att han ska bli "ungdomsutredd" för olaga hot samt försök till misshandel. Vad för straffpåföljd kan han få?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar vilket straff en 16-åring skulle kunna få om denne blir dömd för försök till misshandel och olaga hot.

Misshandel

Den som tillfogar annan person kroppsskada kan dömas till fängelse högst två år (3 kap. 5§ brottsbalken). Den som försöker misshandla annan kan också dömas för brott (3 kap. 11§ brottsbalken), om man har påbörjat brottet men inte fullbordat det, och det fanns fara för att handlingen skulle leda till att brottet fullbordades. Då kan man dock komma under straffskalan för fullbordad misshandel. Beroende på omständigheterna kring händelsen så motsvarar oftast en knytnävslag en månads fängelse. Då jag inte vet så mycket om dessa omständigheter är det svårt för mig att säga vad detta skulle motsvara, men sannolikt några få månaders fängelse.

Olaga hot

Den som hotar någon annan med brottslig gärning, som är ägnat att framkalla rädsla hos den andra, kan dömas för olaga hot till böter eller fängelse högst ett år (4 kap. 5§ brottsbalken). Beroende på vad man säger, omständigheterna kring hotet och liknande, så hamnar man alltså på böter eller fängelsenivå. I detta fall skulle jag säga att hotet innefattar kroppsskada, och inte ett hot till livet, så jag skulle säga att gissningsvis är man bötesnivå eller ett ganska lågt fängelsestraff.

Straff

Vid valet av påföljd ska tingsrätten beakta saker som talar för ett lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Då personen dessutom är under 18 år kommer han i första hand få en ungdomspåföljd. Man får även så kallad ungdomsrabatt när man är yngre, och då finns det även en möjlighet att man endast hamnar på ett bötesstraff (29 kap. 7§ brottsbalken).

Om straffet hamnar på fängelsenivå skulle gärningspersonen i detta fall förmodligen dömas till antingen ungdomsvård (32 kap. 1§ brottsbalken) eller ungdomstjänst (32 kap. 2§ brottsbalken). Om straffet på grund av straffrabatten går ned på bötesnivå skulle det istället bli ett förhållandevis högt bötesstraff istället. Men i valet mellan ungdomstjänst och dagsböter ska tingsrätten hellre välja ungdomstjänst om detta är tillräckligt ingripande.

Sammanfattningsvis

Det är svårt för mig att säga något med någon vidare säkerhet, dels då jag inte vet så mycket om omständigheterna kring händelsen, dels då det är en individuell bedömning som tingsrätten gör i varje enskilt fall, både avseende straffmätningen och påföljdsvalet. Men skulle jag gissa utifrån informationen du skrivit, skulle jag säga att om personen blir dömd för båda brotten, skulle det förmodligen bli ett bötesstraff eller ungdomstjänst.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1515)
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (92185)