Straffmätning vid våldtäkt och olaga hot

2020-04-09 i Påföljder
FRÅGA
Hej,Hur långt straff kan en gärningsman få vid en våldtäkt som han även har spelat in med film samt hotat brottsoffret att sprida videon. övergreppet ska ha skett i en nära relation, dock utan fri vilja utan under manipulationer och hot.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har tolkat din fråga som att du vill veta vilken påföljd en person kan få när denne begått alla de sakerna som du beskrivit. Att bestämma straff i det enskilda fallet kallas för straffmätning. Vid bedömningen av vilket straff en person ska få i det enskilda fallet så är det många saker som man ska ta hänsyn till, exempelvis hur allvarligt brottet är, gärningspersonens avsikt, eventuella förmildrande och försvårande omständigheter samt om personen även begått andra brott (29:1 BrB).

Eftersom samtliga omständigheter inte framgår av din fråga så kan jag inte ge dig ett konkret svar för vilket straff personen kommer att få. Jag ska istället härefter gå igenom de omständigheter som du beskrivit och förklara vad dessa kan ha för betydelse vid straffmätningen.

Straffskalan för våldtäkt

Reglerna som är relevanta i ditt fall finner vi i Brottsbalken (BrB). I 6 kap. 1 § BrB framgår det att den person som genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag med någon annan person, som inte deltagit frivilligt, ska dömas för våldtäkt. Straffskalan för våldtäkt är fängelse i lägst två år och högst sex år.

Frivillighet

En av förutsättningarna för att någon ska dömas för våldtäkt är att den andra personen, offret, inte deltog frivilligt i samlaget eller den aktuella sexuella handlingen. Du nämner i frågan att offret blev utsatt för hot och saknade fri vilja. Detta talar starkt för att hen inte deltog frivilligt.

Övergreppet har skett i en nära relation

Om gärningsmannen har haft en nära relation till offret och missbrukat dennes särskilda förtroende kan detta utgöra en försvårande omständighet som medför att hårdare straff döms ut (29:2 p. 4 BrB).

Olaga hot & kränkande fotografering

Du skriver i din fråga att personen i fråga har hotat offret om att sprida filmklippet som denne hade spelat in under våldtäkten. Den som sprider film på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation och som dessutom är helt eller delvis naken kan dömas för olaga integritetsintrång, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för offret (4:6c 1 st. 4-5 p. BrB).

Att hota om att sprida ett sådant filmklipp kan medföra straffrättsligt ansvar för brottet olaga hot, om hotet är syftat till att framkalla allvarlig rädsla hos offret och är riktat denne eller en annan person eller egendom. Straffskalan för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år (4:5 BrB).

Om personen filmat i hemlighet kan även brottet kränkande fotografering komma i fråga (4:6a BrB).

Straffmätningen

Varje brott har en straffskala som anger det lägsta straffet och det högsta straffet. Straffskalan utgör själva ramen för det straff som kan komma att utmätas. Den som döms för våldtäkt kan som lägst dömas till fängelse i två år och som högst sex år. Den som döms för olaga hot kan som lägst dömas till böter men personen kan också dömas till fängelse i högst ett år.

När man har konstaterat vilket brott som har begåtts, och därmed också vilken straffskala som är tillämplig, gäller det att bestämma brottets straffvärde. Med straffvärde menas det värde som själva brottet är värt. Tumregeln är att straffvärdet ligger runt minimum i straffskalan, om det inte finns omständigheter som talar för ett hårdare straff. En försvårande omständighet i din fråga är att gärningspersonen och offret har haft en nära relation och offret därigenom kanske haft ett särskilt förtroende för gärningspersonen. Detta talar för att straffet inte ska stanna vid den nedre delen av straffskalan för våldtäkt.

Eftersom personen i din fråga gjort sig skyldig till flera brott, våldtäkt och olaga hot, så ska först vart och ett av brotten ges ett straffvärde. Med detta menas att man ska bestämma var i straffskalan varje brott utgör straffvärdet. Exempelvis talar den försvårande omständigheten som precis nämnts för att straffvärdet för våldtäkt i detta fall inte ska vara fängelse i två år (som är det lägsta straffet för brottet) utan tre år istället. Efter att straffvärdet är bestämt för varje brott så ska domstolen bestämma ett straffvärde för båda brotten (30:3 BrB).

Efter att straffvärdet är fastställt så ska man bestämma straffmätningsvärde, där man beaktar gärningspersonens personliga förutsättningar och omständigheter som rör denne. Exempel på sådan omständighet som hänför sig till gärningspersonen och kan påverka straffmätningen är att denne är under 21 år, i sådant fall kan personen dömas till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29:7 BrB).

Sammanfattning

I och med att det saknas detaljer liksom omständigheter kring brotten så kan jag inte ge dig ett konkret svar på din fråga om vilket straff personen kommer att få. Jag har istället gått igenom omständigheter i din fråga som kan påverka straffmätningen samt på ett mycket förenklat sätt förklarat hur straffmätningen går till.

Jag hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91260)