Starta konkurrerande verksamhet

2017-06-02 i Övrigt
FRÅGA
Kunkurerande verksamhet, planerar att säga upp min anställning och starta ett eget AB i samma branch.Även erbjuda kunder i branchen mina tjänster, kunder som även nuvarande arbetsgivare har.Är det möjligt ?
SVAR

Hej,

Din fråga har att göra med din lojalitetsplikt som arbetstagare mot din arbetsgivare. Under anställningen ska man utföra arbetet och sina uppgifter med omsorg och undvika röja företagshemligheter och inte starta konkurrerande verksamhet, samt vara försiktig med kritiska uttalanden osv. Arbetstagarens lojalitetsplikt är en allmän rättsgrundsats, det finns ingen generell lagstiftning på området. Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att anställningsavtalet inte enbart består i utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Anställningen grundar förpliktelser som går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och en gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han kan komma i pliktkollision.

Lojalitetsplikten under anställningsförhållandet när det kommer till konkurrerande verksamhet

En arbetstagare får inte under anställningen bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens, detta har Arbetsdomstolen sett väldigt allvarlig på. Den närmare innebörden av förbudet att konkurrera kan preciseras genom kollektivavtal eller personliga avtal. En arbetstagare som under anställningen bedriver konkurrerande verksamhet anses ofta grovt ha åsidosatt sina ålägganden mot arbetsgivaren och kan därmed avskedas, samt att arbetstagaren kan också bli skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren.

Inte all konkurrerande verksamhet anses utgöra ett lojalitetsbrott vilket kan berättiga arbetsgivare att tex avskeda eller säga upp arbetstagaren. Vid bedömning ska man ta hänsyn till förtroendeställning och dennes möjligheter att knyta kundkontakter. Dennes möjligheter att i konkurrensen utnyttja företagshemligheter och annat internt material, beskaffenheten av den verksamhet vilken konkurrensen sker och konkurrensåtgärdens betydelse för företaget. Man brukar säga att arbetstagarens verksamhet tillfogar, eller i vart fall är ägnad att tillfoga, arbetsgivaren påtaglig skada eller som sker under sådana omständigheter att den bör uppfattas som illojal mot arbetsgivaren (Se AD 2009 nr 38 och AD 1993 nr 18)

För att arbetstagaren ska anses ha handlat illojalt är det inte nödvändigt att den konkurrerande verksamheten har påbörjats. Även förberedelser för att starta verksamhet kan under vissa omständigheter anses vara illojala. (AD 1982 nr 39)

Är det möjligt att starta en konkurrerande verksamhet efter anställningen?

Huvudregeln är att denna lojalitetsplikt upphör när anställningen avslutas. Det är då princip fritt för den förre detta anställde att bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Det finns dock undantag, denna frihet kan inskränkas genom avtal.

Det är inte ovanligt att arbetsgivaren överenskommer med arbetstagare varigenom dessa förbinder sig att efter anställningens upphörande under en viss tid avstå från att bedriva en viss verksamhet. Exempelvis i avtal om sekretess, klausuler om företagshemligheter eller att det finns klausuler om konkurrerande verksamhet etc. Har du vid anställnings ingående eller vid en senare tidpunkt skrivit på ett avtal där det finns konkurrensklausuler med i avtalet, där det exempelvis står att du inte får bedriva någon konkurrerande verksamhet en viss tid efter att anställningen upphör, så är du bunden av det. Startar du då en konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande kommer du göra dig skyldig till kontraktsbrott och kan komma att tvingas betala skadestånd till din förra arbetsgivare. De brukar i regel vara sanktionerade med en vitesbestämmelse.

Dock finns det en informationsplikt ifrån arbetsgivarens sida i och med anställningens ingående enligt 6 c § LAS. Finns det en konkurrensklausul som förbjuder dig att ha en liknande rörelse, exempelvis 2 år efter att din anställning upphör, så ska denna information ha varit tydlig från din arbetsgivare. Skulle den inte vara tydlig så skulle den kunna jämkas med 36 § AvtL.

Normal godtas sådana här konkurrensklausler vilka syfta till att hindra att nyckelarbetare lämnar anställningen. En konkurrensklausul kan även jämkas, exempelvis om giltighetstiden skulle vara allt för långtgående. Enligt 38 § AvtL framgår att konkurrensklausler inte får sträcka sig längre än vad som kan anses skäligt. Domstolen tar hänsyn till ett flertal faktorer i bedömningen om en klausul kan anses skälig. Exempelvis arbetsgivarens intresse av konkurrensklausulen med beaktande av klausuens syfte (eller funktion). Även om arbetsgivaren kan sägas ha ett betydande intresse av att skydda sig mot konkurrens kan klausulen underkännas om dess utformning är sådan att den går utöver vad som krävs för att tillgodose detta intresse (t.ex AD 1998 nr 99). Domstolen beaktar även sådana omständigheter som arbetstagarens lön, ställning och position. Men även de begränsningar i arbetstagarens möjlighet att ta anställning eller bedriva näring som följer av klausulen. Oskäliga konkurrensklausuler är visserligen ogiltiga, men det kan vara svårt att bedöma skäligheten och frågan prövas normalt i domstol först när det har blivit en tvist om brott mot konkurrensklausulen.

Lag om företagshemligheter

Du bör vara uppmärksam på eventuella sekretessklausuler i ditt anställningsavtal. Skulle du inte ha några villkor om sekretess så gäller fortfarande lagen om skydd för företagshemligheter. Vilket innebär att du som arbetstagare aldrig obehörighet får sprida eller nyttja din arbetsgivares företagshemligheter. Definitionen på företagshemligheter är "information om affärs - eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende". Oavsett om du har en konkurrensklausul eller inte får du aldrig ta med dig faktiska kundlistor eller prislistor till ett konkurrerande företag, det kan vara ett brott mot lagen om företagshemligheter. Det du har med dig i "huvudet" kan ingen hindra dig från att ta med dig, men ta inte med dig några kundlistor. Den som bryter mot lagen kan dömas till skadestånd, böter eller fängelse.

Sammanfattningsvis: Innan du börjar med din verksamhet så börja med att säga upp dig. Jag rekommenderar dig att inte börja med några förberedelser för din verksamhet under uppsägningstiden för att vara på den säkra sidan ifall din arbetsgivare skulle yrka på skadestånd. Kolla igenom alla avtal, både ditt personliga och om det finns något kollektivavtal. En del kollektivavtal innehåller regler om konkurrensklausuler. Kontrollera därför alltid vad som gäller i tillämpligt kollektivavtal. Om din arbetsgivare vill att du i samband med att du ska sluta anställningen åtar dig ett konkurrensförbud, ska du inte acceptera detta. Du har ingen skyldighet att åta ta dig en konkurrensklausul då du säger upp dig. Finns det inga konkurrensklausuler så är det egentligen bara fritt fram för dig att börja bedriva din verksamhet. Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97583)