Staplade visstidsanställningar på varandra - Vad gäller?

Vårt föreningsägda fastighetsbolag har en vaktmästare (med lönebidrag o handledning) på deltid vintersäsong och på heltid sommarsäsong. Varje avtal är tidsbegränsat och gäller varannan gång deltid och varannan gång heltid. Den senaste förnyelsen gällde 1NOV2022-30APR2023 med 50% arbetstid. Den anställde var föräldraledig 1NOV2022 – 31JAN2023. Han förväntades återgå i tjänst fr 1FEB2023. Men bolaget är i ekonomisk kris och vi tvingas säga upp vaktmästaren, vilket gjordes skriftligt den 23JAN2022. Vi tillämpar 14 dagars uppsägningstid för säsongsanställda. Men eftersom man enligt lag inte kan säga upp någon under löpande föräldraledighet, skulle vi låta honom arbeta 1 – 14FEB 2023, för att sedan entledigas och återanställas i maj inför sommarsäsongen, när vår verksamhet börjar få intäkter igen. Den anställdes fackförbund hävdar enl lag (bolaget har inget kollektivavtal), att uppsägningstiden ska vara 1 månad per tjänstgöringsår. Vaktmästaren har varit anställd i 4 – 5 år och det skulle betyda att bolaget måste betala lön flera månader efter uppsägningens ikraftträdande 1FEB2023. Vi anser att anställningen inte kan räknas som kontinuerlig, eftersom nytt tidsbegränsat avtal tecknats två gånger per år med den anställde. Kan Lawline låta oss veta vad som gäller, enligt lag, i detta fall!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om anställningsskydd (LAS). Och såvitt jag förstår har det varit fråga om särskilda visstidsanställningar som under de senaste fem åren löpande har staplats på varandra.


I 5 a § 1 st. LAS sägs att en särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader 1. under en femårsperiod, eller 2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. Vidare anges, i bestämmelsens andra stycke, att en anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.


Utifrån den information som du har lämnat till oss kan följande anföras. Ovanstående torde innebära att er vaktmästare i dagsläget är att betrakta som tillsvidareanställd, eller, annorlunda uttryckt, det som i folkmun brukar kallas för fast anställd. Exakt när detta skedde kan jag dock och av förklarliga skäl inte svara på, vilket du säkert förstår. Men givet lagtexten och med tanke på att vaktmästaren årligen verkar ha arbetat regelbundet varje månad, förvisso med olika sysselsättningsgrad beroende på årstiden, övergick vaktmästarens särskilda visstidsupplägg i en tillsvidareanställning redan efter år 1, dvs. redan efter avslutandet av dennes första tjänstgöringsår.


Den varierande sysselsättningsgraden får ingen bäring på den rättsliga bedömningen i det här avseendet, alltså beträffande anställningsformen formella karaktär. Däremot påverkar det naturligtvis storleken på den slutliga uppsägningslönen. Notera också att övergången till en tillsvidareanställning i de här sammanhangen anses ske per automatik så snart tidsgränsen överskridits och även utan att arbetstagaren uppmärksammar arbetsgivaren på detta eller framställer något uttryckligt krav, se Arbetsdomstolens (AD) avgörande AD 2015 nr 26.


När det sedan gäller längden på uppsägningstiden återfinns relevant reglering i 11 § LAS vari det anges att för både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Uppsägningstiden om en månad är alltså ömsesidig mellan parterna i ett anställningsförhållande. I förekommande fall och beroende på anställningstidens längd kan arbetstagaren dock ha rätt till längre uppsägningstid och ibland upp till sex månader (eller till och med mer än så om en ännu längre uppsägningstid skulle följa av det enskilda anställningsavtalet). Och märk väl att samtliga anställningsvillkor ligger oförändrade under hela uppsägningstiden, vilket framgår av 12 § LAS. Emellertid behöver ni i det här fallet och mot bakgrund av den varierande sysselsättningsgraden räkna på en schablon, dvs. ett snitt, för att kunna avgöra uppsägningslönens storlek.


Notis: AD är en partssammansatt specialdomstol och slutinstans (stundtals den enda instansen) i arbetsrättsliga tvister och domstolen styr därför rättspraxis på det här området. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och därmed jämförliga frågor.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Fackförbundets uppfattning att det skulle handla om en månad för varje tjänstgöringsår är felaktigt. Som sagt, se 11 § LAS (något kollektivavtal som stipulerar annat finns inte heller). Men att vaktmästarens anställning inte skulle vara en tillsvidareanställning, eller, såsom du beskriver det, inte kan räknas som kontinuerlig bedömer jag, mot bakgrund av bestämmelsen i 5 a § LAS, som högst osannolikt.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000