Skyldighet att betala ex-partners skulder under betänketiden?

Hejsan! Jo det är så att jag är mitt i en separation där vi lever under betänketiden men vi bor på var sitt håll. Bodelningen är klar och vi har inga gemensamma räkningar, lån etc. Min x fru hörde av sig och hade varit i kontakt med socialtjänsten för att kunna få ekonomiskt stöd till hennes räkningar som hon inte har råd att betala. Dom såg att vi fortfarande är gifta och hävdade att jag är skyldig att hjälpa henne med hennes räkningar. Kan det verkligen vara så? Hon skulle ju bara kunna luta sig tillbaka och låta mig betala för alla hennes räkningar i sådana fall. I vilken utsträckning ska jag hjälpa till?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du och din blivande ex-fru har ansökt om äktenskapsskillnad och befinner er under betänketiden, och att du undrar i vilken utsträckning du är skyldig att betala för din blivande ex-frus räkningar.


Prestationsskyldighet försvinner inte på grund påbörjad process om äktenskapsskillnad

Under vissa omständigheter måste betänketid löpa vid en äktenskapsskillnad, främst om båda makarna begär det, eller om man har barn under 16 år eller om bara en av makarna vill skiljas (5 kap. 1-2§ äktenskapsbalken). Under betänketiden är man i lagens mening fortfarande gifta, vilket som utgångspunkt innebär att man har de skyldigheter man har gentemot sin maka, precis som under äktenskapet.


Trots äktenskap, så äger vardera maka sina egna tillgångar och sina egna skulder. Ett äktenskap förändrar inte detta. Med det sagt, medför inte en påbörjad äktenskapsskillnad någon skillnad i exempelvis betalningsskyldighet på grund av gemensamma avtal till tredje parter, så om ni står på gemensamma lån eller tillgångar, så är ni fortsatt gemensamt prestationsskyldiga i dessa sammanhang, oavsett om ni inlett äktenskapsskillnad, och faktiskt även efter äktenskapsskillnaden inträtt. Avtalen ni ingått ihop påverkas inte av en process om äktenskapsskillnad. Dessa avtal måste då, vanligen med borgenärens tillstånd, skrivas över helt på den person som ska överta det fulla ansvaret.


Som jag förstår, så har ni dock genomfört en bodelning så kallat ”under äktenskapet”, eftersom ni inte formellt är skilda än. Genom en sådan bodelning kan man dela upp egendom och fördela äganderätt till tillgångar och skulder. Om jag förstår dig rätt, så är det just det ni har gjort, och att ni inte har några gemensamma tillgångar eller skulder och att eventuella gemensamma avtal har fördelats och tilldelats respektive person enskilt. Om så är fallet, så är du på denna grund inte skyldig gentemot hennes avtalsparter, att betala.


Underhållsskyldig tills äktenskapsskillnad

Det är dock så att så länge man anses gifta, ska makarna var och en efter sin egen förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap. 1§ äktenskapsbalken). Detta är ett uttryck för uppfattningen om att makar ska leva på samma ekonomiska standard. Så som jag förstår finns det inga gemensamma utgifter längre, men personliga kan likväl finnas. Om den ena makan inte själv kan täcka sina personliga behov, ska den andra maken tillskjuta pengar som behövs, om denne kan (6 kap. 2§ äktenskapsbalken). Om en make försummar sådan skyldighet, får domstolen ålägga den att betala underhållsbidrag till den andra makan (6 kap. 5§ äktenskapsbalken). Om man inte bor ihop, ska den andra makan fullgöra sådan skyldighet genom att betala underhållsbidrag (6 kap. 6§ äktenskapsbalken). När äktenskapet har upplösts, slutar dock som utgångspunkt underhållsskyldigheten (6 kap. 7§ 1st äktenskapsbalken), men kan fortgå under vissa undantagsfall.


Det framgår inte av lag hur underhållsskyldigheten ska bestämmas, men ska bestämmas utifrån en skälighetsbedömning, med hänsyn till den underhållsskyldiges förmåga och övriga omständigheter. För att bli underhållsskyldig krävs först att man har mer medel än vad som går åt för sin egen försörjning, och för att få underhåll krävs det att ens egna medel inte räcker till att betala för exempelvis mat, bostad, kläder, hygien och liknande.


Ditt fall

Du torde inte vara betalningsskyldig gentemot din frus borgenärer, om ni har skrivit över avtal och liknande, eller gjort en bodelning. Vanligen anses sådana åtgärder innebär att du inte längre är skyldig att betala hennes utgifter och skulder. Dock finns det regler som medför att du kan bli underhållsskyldig gentemot henne, eftersom underhållsplikten gäller så länge man fortfarande är gifta, alltså även under betänketiden.

Hur mycket du ska betala, kan jag tyvärr inte svara på inom ramen för den här tjänsten, då det förutsätter fördjupade insikter i era respektive ekonomiska förhållanden. Även med detta, finns det inte reglerat i lag hur fördelningen ska ske, utan man kan tänka sig att det görs utifrån en skälighetsbedömning. Men om du inte själv har särskild mycket medel över, kan du inte heller förpliktigas att betala underhåll. 


Skälighetsbedömningen kan alltså rendera i att du inte ska betala något alls. Anledningen till att dessa skyldigheter finns, särskild under betänketiden men även till viss del efter äktenskapsskillnaden, är bland annat för att läka eventuella ekonomiska ojämlikheter och att förhindra att den svagare parten lider ekonomisk kollaps efter en äktenskapsskillnad. Det finns dock inom ramen för skälighetsbedömningen utrymme att argumentera för vad man faktiskt behöver, och vad som mer karaktäriseras så som lyxvanor.


Sammanfattning och råd

Sammantaget, så borde du inte vara betalningsskyldig i förhållande till tillgångar och skulder ni hade ihop, då jag förstår det som att ni delat upp detta redan. Men det finns med stöd av äktenskapsbalken visst utrymme för din blivande ex-fru att av domstol begära underhållsbidrag, om du har mer medel över än hon, beaktat skälighetsbedömningen. Betalning ska ske efter förmåga, och har du inte förmåga, ska du inte heller betala. När man dessutom flyttat isär, ska domstolen beakta att parterna som utgångspunkt ska svara för sina egna utgifter för sitt eget hushåll. Utan att veta mer om era ekonomiska förhållanden, kan jag tyvärr inte ange varken om eller hur mycket du kan bli skyldig att betala.


Ni kan då antingen komma överens om ett belopp, eller så kan en part ansöka till domstol om att få detta fastställt. Om ni inte kommer överens, eller om du varken vill eller kan betala något underhållsbidrag, så är det kanske bäst att låta en domstol avgöra om, och hur mycket du kan bli ansvarig för. Har du tur, hinner betänketiden gå ut innan ett avgörande om underhållsskyldighet är klart, och då ska det mer till för att bli underhållsskyldig efter äktenskapsskillnad.


Om du önskar vidare rådgivning utifrån era enskilda omständigheter, eller hjälp i processen om eventuell underhållsskyldighet, kan vår juristbyrå vara behjälplig. Om du önskar komma i kontakt med dem, kan du återkomma till mig så förmedlar jag denna kontakt. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se


I övrigt hoppas jag att du fått någon vägledning i dina frågor!


Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000