FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott20/12/2020

Skyddas svenskar av bestämmelsen hets mot folkgrupp?

Hej! Kan en person dömas för brott om han på Facebook uttrycker mycket nedsättande och grova ord om svenskar och därefter önska en utrotning av svensken som människogrupp?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hets mot folkgrupp

Brottet som skulle kunna bli relevant är hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken [BrB] ). För att dömas till hets mot folkgrupp ska en person i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotat eller uttryckt missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Nedanför kommer jag kortfattat gå igenom de olika kraven som ska vara uppfyllda för att paragrafen ska bli tillämpbar. Under varje rubrik kommer jag diskutera hur kraven förhåller sig till situationen som beskrivs i frågan. Längst ner i svaret finns en slutsats.

Meddelandet ska spridas

Ett uttalande eller en framställning (det kan exempelvis vara ett inlägg eller en bild) på Facebook borde kunna omfattas av bestämmelsen, men eftersom det finns ett krav på spridning kan inte helt privata meddelanden räknas. Det räcker dock med att endast ett fåtal människor tar del av meddelandet.

Kan svenskar omfattas av bestämmelsen?

Med ordet "folkgrupp" avses kollektivt bestämda grupper. Enskilda individer eller exempelvis en familj som utsätts för kränkande uttalanden omfattas inte. Svenskar borde eventuellt kunna skyddas av bestämmelsen, även om syftet med 16 kap. 8 § BrB var att skydda folkgrupper som har ett annat nationellt ursprung än majoritetsbefolkningen. Ordalydelsen i bestämmelsen ger ett visst tolkningsutrymme. I ett mål från tingsrätten (dom T 1987 - 14, Norrköpings tingsrätt) uttalades det att svenskar omfattas av bestämmelsen, men att behovet att inskränka yttrandefriheten angående uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper inte gör sig gällande i lika stor uträckning som i förhållande till minoritetsgrupper.

Om man gör samma tolkning som tingsrätten i dom T 1987 - 14 omfattas alltså svenskar av bestämmelsen. Dock menade Norrköpings tingsrätt att det finns det ett större utrymme för att uttala sig nedsättande om marjoritetsgrupper (exempelvis svenskar) än minoritetsgrupper eftersom skyddsintresset inte gör sig lika gällande för majoritetsgrupper. Eftersom frågan aldrig har tagits upp av Högsta domstolen och eftersom det finns väldigt lite rättsfall på området är rättsläget är tyvärr oklart.

Hota eller uttrycka missaktning

Begreppet hota innefattar många typer av hotfulla meddelanden. Att önska en utrotning av en folkgrupp skulle kunna anses vara ett sådant hot.

Att uttrycka missaktning innebär att man indirekt eller direkt uttrycker sig kränkande/nedsättande angående någon av de grupper som skyddas av bestämmelsen. Dock har vi i Sverige en långtgående yttrandefrihet som måste beaktas. Alla uttalanden som är negativa kan inte omfattas av bestämmelsen, utan det handlar om yttranden som klart överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga. I rättsfallet NJA 2005 s. 805 hade en präst under en predikan inför åtminstone ett femtiotal personer beskrivit homosexualitet som "en djup cancersvulst på hela samhällskroppen". Prästen friades av Högsta domstolen på grund av rätten till yttrandefrihet som följer av Europakonventionen. Rättsfallet visar på att taket för vad som anses utgöra missaktning sätts högt på grund av den starka yttrandefriheten.

Uttalandet som beskrivs i din fråga borde kunna anses utgöra sådan missaktning som avses i 16 kap. 8 § BrB, dock måste alltid en avvägning göras mot yttrandefriheten. I målet från tingsrätten (se under rubriken "kan svenskar omfattas av bestämmelsen") friades den tilltalade även om hen hade uttalat att det inte vore "mer än rätt om alla svenskar utrotades" och att svenskar är "vidrig ohyra".

Slutsats
En person som på Facebook uttrycker mycket nedsättande och grova ord om svenskar och dessutom önskar en utrotning av folkgruppen svenskar skulle eventuellt kunna dömas för hets mot grupp. Meddelandet ska för det första spridas. För det andra måste det avgöras om svenskar faktiskt skyddas av bestämmelsen vilket får anses oklart i dagens rättsläge. Uttalandena som beskrivs borde kunna anses uttrycka missaktning och hot, dock måste personens rätt till yttrandefrihet beaktas. Antagligen måste svenskar tåla mer eftersom svenskar är en majoritetsgrupp och var inte det avsedda skyddsintresset med bestämmelsen när den tillkom.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister.

Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”