Skriva nytt testamente om man är sjuk?

2020-05-30 i Testamente
FRÅGA
Vad krävs för att ändra ett testament "arv" åt en förälder om denne inte kan delta själv pga sjukdom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar vad som krävs för att en förälder ska kunna ändra ett redan skrivet testamente, om denne inte kan delta själv på grund av sjukdom.

Bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin namnteckning därpå. Vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn. De ska ha kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testator fritt att låta dem veta dess innehåll eller inte (10 kap 1 § ÄB).

Testator har möjlighet att återkalla ett testamente. I 10 kap 5 § ärvdabalken anges att har testator, i den ordning som gäller för testamentets upprättande återkallat sitt förordnande eller har han förstört testamentshandlingen eller annars tydligt gett tillkänna att förordnandet inte längre är uttryck för hans vilja, är förordnandet utan verkan. Det som är absolut vägledande för bedömningen av om ett testamente är återkallat eller inte är testators vilja. För att undvika oklarheter skulle jag råda testator att först förstöra det befintliga testamentet, för att sedan upprätta ett nytt.

Är någon av sjukdom förhindrad att upprätta ett testamente på ett sådant sätt som anges i 10 kap 1 § ärvdabalken kan han eller hon förordna om sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen eller också utan vittnen genom en egenhändigt skriven och undertecknad handling (så kallat nödtestamente) (10 kap 3 § ÄB). Ett sådant testamente är dock ogiltigt, om testator under tre månader efter upprättandet av testamentet haft möjlighet att upprätta ett vanligt testamente enligt 10 kap 1 § ärvdabalken.

Muntligt testamente

Ett muntligt testamente ska formuleras inför två vittnen och det behöver inte vara på eget initiativ som testator uttalar sin vilja utan detta kan ske i anledning av frågor från andra personer. Testator kan också till exempel hänvisa till att vad som står i en handling ska gälla, även om handlingen inte är underskriven av testator eller i övrigt uppfyller formkraven.

Så kallat holografiskt testamente

Detta är den andra formen av nödtestamente. Ett holografiskt testamente ska i sin helhet vara skrivet av testator själv och undertecknat av denne. Nödsituationen kan vara att det inte varit möjligt att tillkalla vittnen. Testator kanske befann sig i akut livsfara på en plats där det inte fanns några personer som kunde vara vittnen.

I ditt fall

Jag skulle råda din förälder att på något sätt (enligt stycke 2 ovan) ge uttryck för sin yttersta vilja att återkalla det befintliga testamentet. Detta kan till exempel ske genom att föräldern förstör testamentshandlingen ifråga eller annars tydligt visar att förordnandet inte längre är ett uttryck för hans eller hennes vilja. Sedan bör föräldern enligt stycke 4 ovan, upprätta ett nytt testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88253)