Skiftesmans befogenheter vid arvskifte

2015-05-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Gäller Värnamo komun:Jag hade en morbror som avled i mars förra året och begravdes i april 2014. Sedan gjordes bouppteckning (av Karlssons Begravningsbyrå i Värnamo) och proceduren från Skatteverket blev klar i augusti 2014. Arvingar efter min morbror är två stycken - min kusin samt min gamla mamma som är över 90 år gammal. Jag försöker nu hjälpa min mamma att få klar arvsproceduren. Det är nämligen så att begravningsbyrån vägrar att göra klart arvsskiftet förrän vi har utrymt gården på möbler och annat där den avlidne levde till två år före sin död. Han bodde på ett åldringsboende under sina sista två år. Det hör till saken att den avlidne inte var ägare till gården, utan det är jag och min kusin som äger gården ihop sedan snart 15 år tillbaka när en annan morbror avled. Jag och min kusin fick 50 procent var genom testamente. Min morbror Arne som avled förra året hade enligt samma testamente undantag för en lillstuga, samt jakträtt på gården. Detta skulle tillfalla mig och min kusin när Arne avled.Jag kontaktar er och undrar om ni har någon juridiskt kunnig person som kan hjälpa henne. Jag undrar om begravningsbyrån har rätt att agera på det här sättet. Vi var nere på gården i november 2014, och då sa min kusin att han kan köpa min halva av gården, men kan inte betala så mycket (något belopp är inte sagt). Det är uppenbart att han med hjälp av begravningsbyrån utnyttjar situationen. Om han köper gården skulle begravningsbyrån nämligen kunna göra klart mammas arv.
SVAR

Hej Sören,

Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp!

Utgångspunkt

Utifrån det du skrev ärendet vill jag börja med att skriva min utgångspunkt, alltså hur jag tolkar omständigheterna.

Det verkar som att ni redan genomgått de initiala stegen av arvsprocessen där en bouppteckning gjorts och boutredningsman (begravningsbyrån) utses av din mor och kusin. Detta förfarande verkar sedan avlutat då ni registrerat detta hos Skatteverket och inväntar nu att arvskiftet ska genomföras. Jag utgår från att ni utsett begravningsbyrån som skiftesman som sedermera har krävt att gården ska tömmas på möbler innan arvskiftet kan verkställas. Således är jag lite osäker på ifall ni redan har kommit överens om ett skiftesavtal, eller om ni fortfarande tvistar om huruvida möblerna ska flyttas eller ej. Oavsett så ska jag försöka ge svar på de frågor du ställer. Jag tolkar det som att dina frågor i huvudsak är:

- Vilka befogenheter har en skiftesman? Vilka krav kan denna sätta upp innan ett arvskifte kan verkställas?
- Vilka åtgärder kan man företa i denna situation?


Förtydligande av gällande lagar och regler

Enligt 18:1 Ärvdabalk (ÄB) är det dödsbodelägarna som har gemensamt ansvar för att avveckla dödsboet. Alla åtgärdes som vidtas måste ske gemensamt och i samråd med övriga dödsbodelägare. Det finns dock inga civilrättsliga regler som säger att ett dödsbo måste skiftas, inte heller någon tidsfrist som måste hållas (undantag; jordbruksfastighet). Det är således upp till dödsbodelägarna att nå en överenskommelse.

I ert fall är dock skiftesmannen som har till uppgift att försöka ena parterna om hur arvskiftet ska gå till. Skiftesmannen kan inte tvinga er att ingå ett skiftesavtal utan bör endast upprätta ett förslag på sådant. Vid oenighet kring detta kan parterna (arvingar) begära att tingsrätten förordnar en skiftesman enligt 23:5 ÄB. Denna skiftesman har då behörighet att pröva tvistiga frågor och själv besluta om dessa i enlighet med 17:6 st. 2 Äktenskapsbalk (ÄktB).

Bedömning och rådgivning

Det framgår inte av din information varför skiftesmannen krävt att möblerna ska flyttas innan arvskifte kan genomföras. Då dessa verkar samägas av dig och din kusin torde dessa inte vara en del av dödsboet. Svaret till den frågan borde dock framgå av bouppteckningen som ni registrerat hos Skatteverket. Jag kan dessvärre inte ge mer utförligt svar än att detta borde utredas närmare och motiveras. Om du anar att situationen utnyttjas av din kusin borde du definitivt samtala med både kusinen och skiftesmannen. Syftet med att ha en skiftesman är just att det ska vara en opartisk process där man undviker tvister och istället underlättar ett verkställande.

Skulle det dock vara så att du inte har förtroende för skiftesmannen skulle jag rekommendera att du begär ett förordnande från tingsrätten enligt de lagrum jag nämnt ovan. Tingsrätten bedömer i så fall utifrån det enskilda fallet och ser till att förordna en skiftesman som anses vara opartisk och kan bistå med hjälp i processen.

Skulle ni mot förmodan inte kunna enas om arvskiftet får skiftesmannen, den i så fall förordnade, göra ett tvångsskifte (jmf 17:6 st. 2 ÄktB.) Skulle en delägare inte vara nöjd med skiftesmannens beslut kan man klandra detta och väcka talan mot övriga delägare vid tingsrätt inom en månad från delgivning av skiftet (jmf 17:8 ÄktB).

Slutligen skulle jag alltså råda dig att se över vilka av ovanstående möjligheter som du anser vara lämpliga i förevarande ärende. Det finns som sagt inga regler som reglerar tidsgränser eller ens att ett arvskifte måste göras. Således är det som du säger en situation där tid är en faktor och möjligen även ett verktyg som kan utnyttas. Det finns dock många rättsliga åtgärder att vidta som varken behöver kosta mycket tid eller pengar. Skulle situationen dock bli för komplicerad och invecklad vill jag istället hänvisa dig till att boka tid hos en av våra yrkesverksamma familjerättsjurister, det kan du göra här: http://lawline.se/boka

Hoppas du fått hjälp i ärendet och återkommer till oss ifall du behöver mer rådgivning!

Med vänliga hälsningar,

Viktor Serbán
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3615)
2021-05-08 Jag har en farbror från
2021-05-07 Fullmakt eller testamente - vad är bäst?
2021-05-05 Vad kan man göra om man inte kommer överens om vem som ska få behålla katten vid separation?
2021-04-30 Vad krävs för att en framtidsfullmakt ska vara giltig?

Alla besvarade frågor (92074)