FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande05/11/2015

Skadeståndsansvar vid sakskada

Vad gäller när någon oavsiktligt är vårdslös och orsakar en sakskada utan att fordon eller trafik är inblandade (råkar välta ner någons telefon i golvet), och sedan medvetet avviker från platsen. Gör sig personen i fråga ansvarig till något brott? Det kan väl knappast räknas som avvikelse från olycksplats? Funderingen gäller ansvarsfrågan privatpersoner emellan, dvs inte att någon välter något i en affär.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En skada på en telefon utgör en sakskada. Inom skadeståndsrätten skiljer man på inomobligatoriska respektive utomobligatoriska förhållanden. I ett fall där en privatperson råkar förstöra en annan privatpersons telefon rör det sig om ett utomobligatoriskt förhållande, eftersom inget avtal föreligger mellan parterna.

Bestämmelser om ersättning för skador regleras i skadeståndslagen. Enligt 2 kap. 1 § ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. Det krävs således att man antingen avsiktligt eller av s.k. culpöst handlande orsakar en sakskada. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Ytterst är det upp till domstol att bedöma om vårdslöshet förelegat eller inte. Rena olyckshändelser omfattas inte av skadeståndslagen.

Enligt 5 kap. 7 § ska skadestånd med anledning av sakskada omfatta:

1. Sakens värde eller reparationskostnad

2. Annan kostnad till följd av skadan

3. Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet

I fallet med mobiltelefonen skulle skadestånd troligtvis endast omfatta sakens värde eller reparationskostnaden.

Det finns viss möjlighet till jämkning av skadestånd för sakskada. Om den skadelidande har medverkat till skadan kan skadestånd jämkas, se 6 kap. 1 § 2 st. Vidare kan skadeståndet jämkas om skyldigheten att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt och är knappast aktuell i det förevarande fallet.

I 12 kap. i brottsbalken finns bestämmelser om skadegörelse. Enligt 1 § ska den som förstör eller skadar annans fasta eller lösa egendom dömas för skadegörelse. Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Dock blir inte denna bestämmelse aktuell i detta fall, då det krävs att gärningen har begåtts avsiktligt för att straff ska kunna utgå.

Sammanfattningsvis kan man säga att skadestånd med anledning av sakskada kan bli aktuellt om man välter ner någon annans telefon i golvet. Detta förutsätter dels att skada faktiskt uppstår, dels att skadevållaren uppsåtligt eller av vårdslöshet bidragit till skadan. Utöver detta krävs det dessutom att det finns ett förutsägbart samband mellan handlingen och skadan, något som med enkelhet borde kunna konstateras om telefonen först är hel, men sedan t.ex. krossas när den faller i golvet. Är vårdslöshet anledningen till att någon "råkar" välta ner telefonen i golvet, ska ersättning utgå för reparation eller för att bekosta en ny telefon om reparation ej är möjlig. Beror sakskadan på en ren olyckshändelse aktualiseras inget skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen.

Är det något mer du undrar över är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg HammarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?