Skadeståndsansvar och omhändertagande av hundar

FRÅGA
Hej, jag tänkte kolla med er vad det är som gäller då en granne påpekat en situation som hänt hos oss. Såhär är det. Jag bor på en gård där jag har fyra stycken hundar. Hundarna är ofta lösa ute i våran trädgård som är inhägnade för att inte hundarna ska kunna ta sig ut. Främst två utav dessa hundar brukar skälla på vissa förbi passerande, de skäller inte längre på vanliga bilar eller fotgängare, om de inte tex visslar eller ropar på hundarna. Nu kommer problemet. Här om dagen red en tjej förbi med sin häst, hon vet att det finns hundar här på gården som skäller, hon satt och visslade när hon red förbi tomtgränsen. En utav hundarna springer då fram till staketet och börjar skälla, kan tillägga att hon typ är 1 år och vi tränar på att hon ska sluta skälla. När hunden började skälla så gick jag till hunden direkt och ledde bort den från vägen och ekiepaget, därav ryttaren säger "du vet att du har skyldigheter va?" och "du vet väll vad som händer om era hundar skrämmer en häst så en skada uppstår?" (finns miljontals ridvägar, men hon valde att rida förbi precis här) jag svarade inte henne. Därpå hon säger "om inte hunden slutar att skälla kan länsstyrelsen omhänderta alla era hundar." Min fråga är nu, vad finns det för lagar och regler som gäller om en eller flera hundar är lösa på privatägd tomt och skäller på förbipasserande? kan hundarna bli omhändertagna utav länsstyrelsen bara för att de skäller och skrämmer förbipasserande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga på det sättet att du vill veta vilket eventuellt skadeståndsansvar du, som hundägare, kan ådra dig samt under vilka omständigheter länsstyrelsen kan omhänderta dina hundar.

Hundägares skadeståndsansvar enligt LTHK

Enligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter (LTHK) åläggs hundägare ett strikt ansvar för alla skador som hundarna orsakar. Ett strikt ansvar innebär att ansvaret föreligger även om hundägaren inte varit oaktsam eller handlat med uppsåt, vilket utgör de s.k. subjektiva förutsättningarna för skadeståndsansvar.

Även då strikt ansvar föreligger krävs dock att de s.k. objektiva förutsättningarna för ansvar är uppfyllda. Detta innebär att det måste föreligga ett adekvat orsakssamband mellan hundarnas agerande och den orsakade skadan för att skadeståndsansvaret ska aktualiseras.

Ett orsakssamband innebär att skadan som uppstått utgör en följd av hundarnas agerande. Detta anses vara fallet då den utpekade handlingen utgör en tillräcklig eller nödvändig förutsättning för att skadan skulle inträffa. Orsakssambandet måste dock dessutom vara adekvat, vilket innebär att skadan på något sätt ska vara påräknelig, typisk, normal eller naturlig följd av hundarnas handlande. Man brukar säga att skadan ska ligga i farans riktning för att skadeståndsansvaret ska aktualiseras.

Det adekvata orsakssambandet kan vara något svårbegripligt, varmed ett skolboksexempel kan underlätta för dig att lättare bedöma eventuella framtida händelseförlopp med dina hundar. Skolboksexempel lyder på detta vis: A är kusk och kör B. A somnar plötsligt och på grund av detta far ekipaget fel i en korsning, rakt ut på en öppen äng. En stund senare slår blixten ner och träffar B:s dyrbara portfölj. Det faktum att A somnade har medfört att B förlorat sin portfölj, då blixten inte träffat ekipaget om de inte befunnit sig på ängen. Detta exemplifierar en situation där det föreligger ett orsakssamband genom hela händelseförloppet men skadan framstår knappast som en adekvat följd av att kusken somnade. Med andra ord utgör portföljens skada genom blixtnedslag en oberäknelig följd. Konsekvenserna av detta blir att A inte anses vara skadeståndsskyldig.

När kan hundar omhändertas av länsstyrelsen?

Enligt 1 § LTHK ska hundar hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det betyder att hundägaren har ett ansvar att sköta hunden så att den inte orsakar problem för omgivningen. Vilka krav som ställs är beroende av omständigheterna och hunden i det enskilda fallet, t.ex. krävs det mer tillsyn över en aggressiv hund.

Länsstyrelsen får lov att fatta beslut om att en hund ska omhändertas för att förhindra att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet, det vill säga att hunden inte får den tillsyn som lagen föreskriver, 11 § LTHK. Beslut om att omhänderta en hund får dock enbart meddelas om andra åtgärder bedöms vara otillräckliga. I första hand ska länsstyrelsen således använda sig av möjligheten att meddela föreläggande eller förbud enligt 8 § LTHK för att komma till rätta med problemet. Enbart om dessa åtgärder bedöms eller visar sig vara otillräckliga får omhändertagande ske omedelbart. Så kan exempelvis vara fallet om hunden redan orsakat en konkret skada.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att lagen ålägger dig som hundägare ett vittgående skadeståndsansvar. Att hundarna befinner sig på privatägd mark påverkar inte denna skyldighet. Enbart skador som inte utgör ett adekvat orsakssamband undantas från detta ansvar. Bedömning måste dock göras från fall till fall.

Vad gäller omhändertagande av hundar är detta en bedömning som länsstyrelsen gör det enskilda fallet. Omhändertagande anses dock utgöra den sista utvägen och bör inte väljas om problemet kan åtgärdas på ett mindre ingripande sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (486)
2022-01-28 Fråga om skadeståndsansvar för en hundägare vars hund orsakat skador på en flicka
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning

Alla besvarade frågor (98704)