Skadeståndsanspråk riktade mot styrelsen i en samfällighetsförening

2017-07-17 i Föreningar
FRÅGA
Hej!I den samfällighet som jag är medlem har det visat sig att det som ligger till grund för lämnad ansvarsfrihet de senaste åren har varit felaktiga uppgifter. Den ekonomiska redogörelsen är inte i enlighet med stadgarna och årsstämmorna har dessutom inte hållits i rätt månad. Avser en vatten samfällighet och inga avsättningar är gjorda, pengar är uttaxerade men använda till annat och förskottsbetalda avgifter har "försvunnit" i resultatet. Kan jag, och i så fall vart, lämnar jag min ev. klandertalan mot stämmobeslutet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet? Har försökt föra dialog med styrelsen men de är inte intresserade av att höra mina synpunkter. Jag befarar tyvärr att deras bristande kompetens på område inom en ganska snar framtid kommer att innebära att vi får en stor uttaxering som inte alla i förening kommer att klara av. Eller är det mer rätt att göra en stämning, eller ska jag be Länsstyrelsen kalla till extra stämma? Är det ens möjligt som enskild? Jag har mejlat mina frågor och synpunkter så det är inget nytt. Styrelsen vill dock inte har kontakt med någon av oss medlemmar. Finns inga kontaktuppgifter på vare sig kallelser eller "årsstämmoprotokoll" och registrerade styrelsemedlemmar är inte uppdaterade sedan 2010. De förvaltar för vår räkning (ca 100 stugor) en vattenanläggning värd 6,5 miljoner så vi har som jag ser det ett stort ekonomiskt åtagande och har inte råd att låta det bara gå.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör möjligheten att angripa styrelsen i en samfällighetsförening. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Tillämplig lag är samfällighetslagen (SL). En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Föreningen ska vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning.

Styrelsen kan entledigas av medlemmarna på en stämma enligt 18 § SL. I fråga om skadestånd hänvisar 54 § SL till 13 kap. lag om ekonomiska föreningar (FL).

Det går att kräva skadestånd enligt 13 kap. 1 § FL för skada som styrelseledamot orsakar föreningen eller en föreningsmedlem. Om det gäller skadestånd till föreningen kan det väckas om en tiondel av medlemmarna begär det. Om det är så att en enskild medlem drabbats av ett styrelsebeslut och lidit skada kan den enskilda medlemmen väcka en skadeståndstalan i allmän domstol.

I det här fallet skriver du att styrelsen redan har beviljats ansvarsfrihet och att du vill klandra stämmans beslut i det avseende för att, får jag anta, ha en möjlighet att kräva styrelsen på skadestånd om det är så att föreningen/ medlemmarna drabbas negativt till följd av styrelsens agerande. Detta är emellertid inte nödvändigt enligt en regel i 13 kap. 5 § 4 st. FL.

Ansvarsfrihet friar nämligen endast om föreningsstämmans informationsunderlag varit väsentligen riktigt och fullständigt. Det är inte tillräckligt att uppgifter finns i bokföringen eller att revisorerna efter medlems fråga fått upplysningarna. Detta innebär att ni inte måste klandra beslutet att bevilja ansvarsfrihet eftersom det, på de uppgifter du lämnat, verkar som att informationsunderlaget inte har varit väsentligt riktigt.

Ni behöver dock kalla till extrastämma för att besluta om att föreningen ska kräva skadestånd på grund av brister i redovisningen och om ni vill entlediga styrelsen. Detta görs med stöd av 47 § SL. Där krävs att minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma ska hållas. Även de ärenden som ska behandlas ska anges. Styrelsen är då skyldig att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Vägrar styrelsen göra detta kan en enskild medlem hos länsstyrelsen påkalla en extrastämma.

Lösning

Kontrollera stadgarna för att se om det finns en eventuellt lägre gräns för att kalla till extrastämma. Om det inte gör det behöver ni vara 1/5 av de röstberättigade för att påkalla en extrastämma. Lyckas du få ihop det antal som krävs för att kalla till extrastämma har du antagligen det som krävs för att entledigas styrelsen och med säkerhet det antal som krävs för att väcka skadeståndstalan för föreningens räkning. Det finns inte något hinder mot att en enskild medlem väcker skadeståndstalan om det är så att denne direkt drabbats av skada till följd av ett styrelsebeslut.

För tidsbokning och uppföljande frågor når du mig på emil.blomqvist@lawline.se

Hälsningar,

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (524)
2021-07-26 Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?

Alla besvarade frågor (94628)