Skadestånd vid ändring av beslut av föreningsstämma

2017-05-02 i Föreningar
FRÅGA
En medlem i en samfällighetsförening fick ett godkännande 2015 både av styrelsen och på årsmöte att installera en laddbox till en elbil. 2017 tycker en ny ordförande att det bryter mot likhetsprincipen, då inte alla medlemmar kan installera laddboxar pga. begränsningar i elsystemet. Det finns inga andra laddboxar idag och problemet med ev. överbelastning av elsystemet uppstår först när 6-8 sådana har installerats. Elbilsägaren betalar för förbrukade el genom att en elmätare avläses månadsvis. Fakturering sker sedan halvårsvis till elbilsägaren. Elbilsägaren har noterat att styrelsen 2015 känt till begränsningen i elsystemet men menat att man får titta på detta när det blir ett problem. Nu vill ordföranden 2017 stänga av elen så att elbilsägaren inte kan ladda sin elbil. Det innebär att dels installationen på 15 000 kr och inköpet av elbil på 234 000 kr blir värdelösa för elbilsägaren. Har ordföranden 2017 rätt med hänvisning till likhetsprincipen?Har elbilsägaren rätt till skadestånd på 249 000 kr?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Samfällighetsföreningar regleras i lagen om förvaltning av samfälligheter, se här.

Har ordföranden rätt med hänvisning till likhetsprincipen?

Huvudregeln är att styrelse- och stämmobeslut som kommit till i behörig ordning gäller. Ett stämmobeslut kan klandras om det kommit till i obehörig ordning, går emot lag eller föreningsstadga. Klandertalan mot föreningen ska väckas inom fyra veckor från beslutet hos mark och miljödomstolen. Om sådan talan inte väckts inom denna tidsfrist ska beslutet anses gälla tills vidare. Klandertalan får endast väckas av medlem eller rättighetsinnehavare vars rätt stämmobeslutet berör eller kränker, eller av en styrelseledamot.

Såvitt framgår av frågan har ingen klandertalan väckts mot föreningen avseende förevarande stämmobeslut, varför beslutet får anses gälla tills vidare.

Har elbilsägaren rätt till skadestånd på 249 000 kr?

Samfällighetsföreningen har vid nästa föreningsstämma möjlighet att besluta om att inte tillåta laddboxar. Eftersom det tidigare beslutet om laddboxen kommit till i behörig ordning skulle ett beslut om ändring emellertid innebära att föreningen drar med sig kostnader i form av eventuell ersättning för den vars rätt genom tidigare överenskommelsen nu går förlorad. När en avtalspart ändrar eller träder ur ett avtal som slutits i behörig ordning utan att villkoren i överenskommelsen medger detta eller motparten gått med på det anses den avtalsparten då ha gjort sig skyldig till avtalsbrott.

De förluster som medlemmen går med på grund av att föreningen inte hedrat överenskommelsen, får anses belasta föreningen. Vad detta belopp är avgörs av domstol vid en skadeståndstalan.

Sammanfattning

Likhetsprincipen är dispositiv och kan därför åsidosättas genom ett av föreningen i behörig ordning tillkommet beslut. Eftersom ingen talan om klander avseende beslutet om laddboxar väckts inom ovan nämnda tidsfrist som anges i lag, har beslutet kommit till stånd i behörig ordning och gäller.

Det kan härvid även tilläggas att en samfällighetsförening enligt lag ska tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa och beakta varje medlems enskilda intressen i skälig omfattning. Eftersom det för tillfället endast finns en person med detta behov kan beslutet från 2015 i själva verket ha varit i enlighet med likhetsprincipen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97389)