FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/11/2019

Skadegörelse, vilken påföljd? Och varför åtal överhuvudtaget?

Hej! Står åtalad för skadegörelse för en ruta till mitt trapphus som jag har betalat och erkänt för polisen.

Och nu ska jag till tinget, vad kan det bli för påföljd?

Är nervös inför detta.

Mitt hyresbolag har inte gjort något anspråk så varför tar dom ens upp det i rätten?

Har ju betalat rutan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Jag kommer inledningsvis lite förenklat att redogöra för vad som gäller i allmänhet, därav namnet på den första underrubriken. Redan där kommer du förhoppningsvis att bättre förstå varför du har blivit kallad till tingsrätten trots den erlagda ersättningen för den trasiga fönsterrutan.

Allmänt

De flesta brott hör under allmänt åtal, vilket i korta drag innebär att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten är skyldiga att agera oaktat målsägandens (brottsoffrets) inställning. Allmänt åtal kan definieras som ett åtal som väcks i det allmännas intresse, alltså för samhällets räkning och egentligen inte för den enskilde. De grundläggande reglerna om brottmål och för domstolsprocesser i allmänhet finns i rättegångsbalken (RB).

Huvudregeln för en åklagare är att denne har en så kallad absolut åtalsplikt, vilket betyder att åklagaren är skyldig att väcka åtal om tillräckligt starka skäl talar för just detta. Med andra ord om en åklagare anser att den bevisning som finns är tillräcklig mot den person som misstänks för ett brott är åklagaren i Sverige i princip skyldig att åtala (20 kap. 6 § RB). Notera som sagt att detta gäller oavsett vad målsäganden själv tycker. En eventuell ny inställning (såsom ett "tillbakatagande av en anmälan") eller brottsoffrets ovilja att medverka får således ingen betydelse för vad som ska hända med en utredning avseende ett brott som lyder under allmänt åtal.

Brottsbalken (BrB) behöver också nämnas i det här sammanhanget. Där hittar man flertalet av de vanligaste brottsbeskrivningarna, bland annat den otillåtna gärningen skadegörelse av normalgraden (12 kap. 1 § BrB).

Ditt åtal och varför en rättsprocess överhuvudtaget?

Som jag tolkar din fråga har du förmodligen gjort dig skyldig till skadegörelse enligt 12 kap. 1 § BrB. Det som stärker min tes är åtalet (bevisläget talar uppenbarligen för just detta enligt åklagaren) jämte ditt eget erkännande. Men vad domstolen slutligen kommer att komma fram till är givetvis helt ovisst.

Oavsett vilket hör din skadegörelse till de brott som faller under allmänt åtal varför åklagaren faktiskt är skyldig att väcka åtal (20 kap. 6 § RB). Detta trots att du har betalat fönsterrutan och trots att din hyresgästförening enligt dig själv inte verkar visa något större intresse för den kommande rättegången. Återigen, målsägandens (i det här fallet din hyresgästförening) inställning är en icke-fråga, vilket är förklaringen till att åklagaren har valt att väcka åtal och vill att det inträffade ska prövas av tingsrätten.

Påföljdsbestämning, vad riskerar du?

Jag kan förstå din nervositet inför den så kallade straffmätningen. Du skriver dock ingenting specifikt om rutan eller dess värde. Det blir därför svårt för mig att säga någonting konkret beträffande just påföljden. För skadegörelse av normalgraden är straffet fängelse i högst två år (12 kap. 1 § BrB) och som lägst fängelse i fjorton (14) dagar (26 kap. 1 § BrB).

Du berättar vidare inte vad som hände vid tidpunkten för skadegörelsen vilket försvårar bedömningen ytterligare för min del. Var någonstans på straffskalan domstolen slutligen kommer att lägga sig beror på omständigheterna i ditt fall. Jag har svårt att avgöra huruvida det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter mot bakgrund av avsaknaden av relevant information i din fråga. Det tingsrätten har att ta hänsyn till finns i 29 kap. 2-3 §§ BrB.

Utgångspunkten brukar ofta vara den nedre delen av straffskalan, vilket gissningsvis skulle innebär fängelse i fjorton (14) dagar i ditt fall. Men av praxis (tidigare domstolsavgöranden) på straffrättens område följer att brott begångna med ett straffvärde under tolv (12) månader som huvudregel inte ska leda till avtjänande av straff i fängelse. Det framgår också av 30 kap. 4 § BrB. Istället bör en villkorlig dom kunna bli aktuell (27 kap. BrB), vilket i så fall innebär att du kommer att få avtjäna ditt straff i frihet, dock med vissa restriktioner. Denna kan även kombineras med samhällstjänst (27 kap. 2 a § BrB).

Min bedömning

Vid en eventuell fällande dom i din kommande rättegång är min uppfattning att någonting annat än en villkorlig dom inte är sannolikt. Men det förutsätter förmodligen att du är ostraffad sedan tidigare och att inga försvårande omständigheter (29 kap. BrB) förelåg vid gärningstidpunkten. Jag kan inte med säkerhet säga någonting annat då jag vet alldeles för lite om den misstänkte skadegörelsen som du står åtalad för.

Notis: Om du skulle befinnas skyldig till skadegörelse av normalgraden kommer du även att bli skyldig att utge (betala) en avgift om 800 kr till brottsofferfonden (1 § lagen om brottsofferfond).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda tillfredsställande svar. Välkommen att höra av dig på nytt vid eventuella oklarheter.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?