Skadegörelse - klotter

2015-08-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Min fråga är jag är ung kille som nyligen fyllt 21 år, och härom dagen åkte jag dit för att ha klottrat i tunnelbanan, inte i tåget utan på en station. Blev jagad av väktare och sprang i ren panik, var vid onyktert tillstånd. Blev tacklad och satt i handklovar medans jag väntade in polis. Jag har aldrig blivit dömd för något brott sedan innan, var det vill säga helt clean i registret. Nu är det så att jag undrar vad jag kan få för straff. Jag pluggar till läkare och det här var en pantad fyllegrej men jag får stå mitt kast så enkelt är det. Undrar bara hur straffskalan ser ut för en så kallad "tag" kostar. Jobbar som extra personal i en butik där jag jobbar runt 20+ timmar i veckan så undrar om det finns möjlighet till att istället få samhällstjänst istället då jag knappt har pengar att betala.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadegörelse

Utifrån din beskrivning är det troligt att du gjort dig skyldig till skadegörelse. Skadegörelse består i att man förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt vilket framkommer i Brottsbalken 12 kap. 1 §. Klotter utgör en brottslig handling då det innebär en skada för samhället som medför arbete och kostnad att städa bort klottret som i detta fall har skett på allmän plats. Dessutom används ofta färg som inte är speciellt vänlig för miljön, vilket inte heller är bra. Skadegörelse är ett uppsåtligt brott, Brottsbalken 1 kap. 2 §.

Straffet för skadegörelse är enligt Brottsbalken 12 kap. 1 § böter eller fängelse i högst ett år. Beroende på hur allvarlig rätten bedömer att din skadegörelse är så kommer du hamna någonstans inom ramen för denna straffskala. Det är svårt för mig att avgöra vilket straff du kommer att få då detta beror på hur omfattande klottret var, samt övriga omständigheter kring skadegörelsen. Om domstolen skulle tycka att klottret inte utgör en sådan allvarlig skadegörelse, så kan de även döma dig till den mildare graden av skadegörelse vilken benämns åverkan och om detta kan du läsa i Brottsbalken 12 kap. 2 § 1 st. Den grövre graden av skadegörelse återfinns i Brottsbalken 12 kap. 3 §. I dessa paragrafer står även vilka straff som gäller för respektive brott.

Det är svårt att veta hur en domstol skulle bedöma händelsen. Vad domstolen har att beakta vid valet av påföljd står det mer om i Brottsbalken 30 kap. Jag kommer nedan att först förklara vad som gäller om domstolen skulle finna din skadegörelse så allvarlig att du riskerar fängelse och vad som gäller om du då istället vill ha samhällstjänst. Samhällstjänst utgör nämligen enbart ett alternativ till fängelse och är aldrig ett alternativ till böter. Efter det kommer jag kort redovisa för vad som gäller om du skulle dömas till enbart böter.

Fängelse som påföljd

När domstolen skall välja påföljd skall den döma ut fängelse i sista hand och om möjligt istället se sig om efter andra mindre ingripande påföljder. Detta kan du läsa om i Brottsbalken 30 kap. 4 §. Om ett brott är så allvarligt att domstolen finner att fängelse skulle bli aktuellt finns det en alternativ möjlighet vilket är villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst, vilket framkommer i Brottsbalken 27 kap. 2a §. Villkorlig dom innebär att du blir satt under en prövotid på två år. Samhällstjänst i sin tur innebär att du dessutom är skyldig att utföra ett visst antal timmar oavlönat arbete. Antalet timmar samhällstjänst skall stå i proportion till längden på det fängelsestraff som du annars skulle ha fått. Domstolen kommer att göra en bedömning av dina möjligheter att fullgöra din samhällstjänst. Det är sedan i sin tur kriminalvården som ansvarar för att anordna en plats och för upprättandet av en arbetsplan som du i så fall ska följa. Det är mycket vanligt att det är ideella organisationer som engagerar sig som exempelvis Svenska kyrkan, idrottsföreningar och frikyrkor. De vanligaste uppgifterna brukar då vara städning, reparation, hushållsarbeten eller vaktmästarsysslor. Hur stor möjlighet du har att istället för fängelse få samhällstjänst är svårt för mig att säga. Det är viktigt i detta sammanhang att veta att rätten behöver ditt samtycke för att de skall kunna döma ut samhällstjänst. Mer om fängelse kan du läsa i Brottsbalken 26 kap.

Böter som påföljd

Skulle du enbart dömas till böter är de två vanligaste typerna av böter penningböter och dagsböter. Det förra innebär att du döms att betala ett visst engångsbelopp och detta är vanligast vid brott som är mindre allvarliga. Dagsböter innebär att du betalar ett visst antal bötesbelopp som bestäms till ett visst belopp. Antalet dagsböter bestäms utifrån brottets straffvärde, medan dagsbotens storlek bestäms av din inkomst och betalningsförmåga i övrigt. Mer om böter kan du läsa i Brottsbalken 25 kap.

Det ovan redovisade utgör en beskrivning av vilka straff som skulle kunna bli följden av ditt handlande. Vilket straff du kommer att få för skadegörelsen, böter eller fängelse, är däremot något som jag har svårt att bedöma.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1387)
2020-12-04 Har tidigare domar inverkan när ny påföljd ska bestämmas?
2020-12-02 Minderåriga med smällare
2020-12-02 Vapenlicens och belastningsregistret
2020-11-30 Falsk tillvitelse i socialtjänsten

Alla besvarade frågor (86933)